Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/KBCH/351-75/2023 ZO Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia trzech dwudniowych spotkań nt. „CUS bez zewnętrznych źródeł dofinansowywania” w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 08-09-2023 12:32:00
Placing offers : 13-09-2023 10:00:00
Offers opening : 13-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do ZO

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 589.69 2023-09-08 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy.pdf pdf 861.52 2023-09-08 12:32:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe 75.pdf pdf 579.9 2023-09-08 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 205.45 2023-09-08 12:32:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług.docx docx 22.5 2023-09-08 12:32:00 Criterion
Wyłonienie - na strone.pdf pdf 730.43 2023-09-13 15:03:14 Public message

Announcements

2023-09-13 15:03 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo

W załączeniu Zamawiający przesyła zestawienie ofert wraz z unieważnieniem postępowania.

Wyłonienie - na stro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 - For [...].docx

Załącznik nr 4 - Wyk [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 509