Regulamin Internetowej Platformy Handlowej Open Nexus Sp. z o.o.

Obowiązuje od 20.03.2016 r.

pobierz Regulamin REGULAMIN INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ DLA DOSTAWCÓW

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetowej platformy handlowej platformazakupowa.pl (zwanego dalej: „Platformą Handlową”). Na usługi odpłatne należy podpisać z Open Nexus Sp. z o.o. odrębną umowę.

§ 1 Definicje

1.   Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji na Platformie Handlowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Handlowej.
2.   Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji w zakresie składania ofert i negocjacji na Platformie Handlowej.
3.   Kupiec - oznacza Użytkownika, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Open Nexus Sp. z o.o. ma możliwość zamieszczania Ogłoszeń na Stronie Internetowej Serwisu.
4.   Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika na Platformie Handlowej. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
5.   Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie kupna towaru lub usługi (w tym także zapytanie ofertowe oraz aukcję elektroniczną), zamieszczone przez Kupca i prezentowane na Stronie Internetowej Platformy Handlowej.
6.   Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy Handlowej.
7.   Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Platformy Handlowej.
8.   Subkonto - oznacza konto założone przez Użytkownika, dla pracownika firmy Użytkownika. Tworząc Subkonto Użytkownik ma możliwość określenia zakresu w jakim pracownik będzie miał dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
9.   Strona Internetowa Platformy Handlowej - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Platformę Handlową, działające w domenie platforma.opennexus.pl.
10.   Usługodawca - oznacza Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, NIP: 7792363577, REGON: 301196705, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, numer rachunku bankowego w IDEA Bank 22 1950 0001 2006 0377 6937 0002; e-mail: cwk@opennexus.com, będącą jednocześnie właścicielem Platformy Handlowej.
11.   Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne

1.   Wszelkie prawa do Platformy Handlowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy Handlowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2.   Platforma Handlowa jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy Handlowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Platformy Handlowej treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
4.   Zabronione jest wykorzystywanie Platformy Handlowej lub Strony Internetowej Platformy Handlowej przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Platformy Handlowej

1.   Korzystanie z Platformy Handlowej oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy Handlowej, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
2.   Korzystanie z Platformy Handlowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3.   Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy Handlowej było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Platformy Handlowej to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. Platforma Handlowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
4.   W celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Handlowej, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.   Użytkownik, korzystając z Platformy Handlowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy Handlowej i Strony Internetowej Platformy Handlowej.
6.   Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy Handlowej, Strony Internetowej Platformy Handlowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7.   Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1.   W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2.   W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Platformy Handlowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
3.   Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego podczas rejestracji;
d) Użytkownik rejestrując się wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
4.   Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
5.   Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Platformy Handlowej, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
6.   Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
7.   Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy Handlowej. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Usługi

1.   Usługodawca świadczy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika, w ramach, której Użytkownik ma możliwość:
a) składania Kupcom ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Ogłoszeń;
b) zamieszczenia wizytówki zawierającej dane kontaktowe Użytkownika, która będzie widoczna dla Kupców.
c) założenia nieograniczonej liczby Subkont;
2.   Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3.   Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
4.   Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §9.
5.   Użytkownik w celu złożenia oferty określonej w §5 ust. 1 lit. a Kupcowi wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Kupca Ogłoszeniem. Z chwilą przesłania oferty Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Kupcowi informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie Użytkownika: dane firmy oraz dane adresowe Użytkownika w tym adres e‑mail, numer telefonu.
6.  ; Jeżeli Użytkownik w złożonej Kupcowi ofercie lub Kupiec w zamieszczonym Ogłoszeniu nie ustalą inaczej każda złożona przez Użytkownika oferta jest ważna przez okres 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia Kupcowi. Użytkownik zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży z Kupcem, który przed upływem okresu ważności oferty przyjmie ofertę Użytkownika.
7.   Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy Handlowej lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Reklamacje

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odpowiedzialność

1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
2.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy Handlowej, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy Handlowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
4.   Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1.   Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2.  ; Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
3.   Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
4.   Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Usługodawcy w związku z korzystaniem z Platformy Handlowej, chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Usługodawcy informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Użytkownikami.
6.   Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7.   Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
8.   Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
9.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Strony Internetowej Platformy Handlowej i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
10.   Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Platformy Handlowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
11.   Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy Handlowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
12.   Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika;
d) określenia lokalizacji Użytkownika;
e) zbierania danych statystycznych.
13.   Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy Handlowej.

§ 9 Rozwiązanie umowy

1.   Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.   Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7(siedem) dni.
3.   Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) dzień roboczy.
 
§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.   Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy Handlowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy Handlowej.
2.   Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy Handlowej.
3.   Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Platformy Handlowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Platformy Handlowej przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4.   Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin obowiązujący do dnia 20.03.2016 dostępny jest dla Państwa pod linkiem.

Przejdź do Polityki Prywatności