Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPNOS.7.2022 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino

Bożena Adamus
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 23-06-2022 11:45:00
Placing offers : 28-06-2022 12:00:00
Offers opening : 28-06-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 58 678 20 68 w. 55 - inspektor Bożena Adamus

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe czerwiec 2022 .pdf pdf 398.52 2022-06-23 11:45:00 Proceeding
uchwała nr XXX-459-2022.pdf pdf 513.72 2022-06-23 11:45:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta 06-2022.pdf pdf 184.07 2022-06-23 11:45:00 Criterion
załącznik nr 3 Projekt umowy 06-2022.pdf pdf 734.22 2022-06-23 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 1 Formularz oferty 06-2022.pdf pdf 219.23 2022-06-23 11:45:00 Criterion

Announcements

2022-08-18 08:27 Bożena Adamus Urząd Gminy Luzino informuje, że w wyniku zakończonej procedury, została wybrana oferta CKK ARCHITEKCI sp. z.o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 87/14, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Ossowską, na kwotę łączną gross 14.145,00 złotych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy uchwały nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. (Dz. U. woj. Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2010 r., poz. 1457, nr 81) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gmina Luzino. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie polegać na dostosowaniu planu do obowiązujących wymogów prawnych (w tym realizacji zgłoszonych wniosków zainteresowanych osób) bez zmiany załączników graficznych do uchwały, w przedmiocie: 1) § 6 w/w planu miejscowego w zakresie stosowanych w planie definicji; 2) § 7 ust. 2 w/w planu miejscowego w zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 3) § 7 ust. 3 w/w planu miejscowego w zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 4) § 8 ust. 1 w/w planu miejscowego w zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

uchwała nr XXX-459-2 [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 projekt umowy - Proszę potwierdzić warunki umowy wpisując "Akceptuję"

załącznik nr 3 Proj [...].pdf

(0)
6 warunki płatności - Ustala się następujące terminy płatności umówionego wynagrodzenia: 1) pierwsza transza – w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu planu, 2) druga transza – w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy - po uzyskaniu uzgodnień i przedłożeniu projektów planów do wyłożenia do publicznego wglądu, 3) trzecia transza – w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy - po stwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej, na podstawie dokumentacji formalno – prawnej, przekazaniu uzasadnienia i podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przekazania planów w aplikacji GIS . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 formularz oferty wraz z klauzulą informacyjną - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać wypełniony formularz - załącznik nr 1 Attachment required

Załącznik nr 1 Form [...].pdf

(0)
8 Oświadczenie oferenta o sporządzeniu planów w okresie wskazanym w zapytaniu ofertowym w pkt. 4 - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać oświadczenie Attachment required (0)
9 Dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać dokumenty Attachment required (0)
10 Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów z zakresu danych osobowych - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać oświadczenie - załącznik nr 2 Attachment required

Załącznik nr 2 Oświa [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 274