Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 049/2021 049/2021 Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 13-12-2021 12:33:00
Placing offers : 11-01-2022 10:30:00
Offers opening : 11-01-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
049_2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.81 2021-12-13 12:33:00 Proceeding
049_2021 SWZ i załaczniki.zip zip 391.74 2021-12-13 12:33:00 Proceeding
Przetarg gruntówki.7z 7z 182468.85 2021-12-13 12:33:00 Proceeding
049_2021 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 38.22 2021-12-27 11:50:25 Public message
049_2021 załączniki do wyjaśnień.zip zip 1592.52 2021-12-29 13:08:44 Public message
049_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 38.2 2021-12-29 13:08:44 Public message
049_2021 Wyjaśnienia SWZ.docx docx 27.42 2021-12-29 13:08:44 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.01.2022.pdf pdf 882.07 2022-01-04 13:40:25 Public message
049 _2021 - informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 572.34 2022-01-11 14:22:53 Public message
049 2021_Informacjao wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 55.59 2022-02-04 12:16:43 Public message
049_2021 Informacja o wyborze w części I.docx docx 73.33 2022-02-09 11:52:42 Public message
049 2021 o wyborze oferty nakorzystniejszej część III.docx docx 57.47 2022-02-09 12:27:26 Public message
049 2021 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części IV.docx docx 73.49 2022-02-09 12:45:18 Public message

Announcements

2022-02-09 12:45 Marlena Krzyżaniak Bydgoszcz dnia 09 .02.2022 r.

Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp zamieszczone na stronie internetowej w dniu 09 .02.2022 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj” -
części IV – Budowa ulicy Platynowej

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty – oferty Nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz.
Szczegóły w załączniku

049 2021 informacja [...].docx

2022-02-09 12:27 Marlena Krzyżaniak
Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp zamieszczone na stronie internetowej
w dniu 09.02.2022 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj” - części III – Budowa ulicy Wejherowskiej

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty – oferty Nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz

049 2021 o wyborze o [...].docx

2022-02-09 11:52 Marlena Krzyżaniak W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj” - części I – Budowa ulicy Odrzańskiej.

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty – oferty Nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz.
Szczegółowe informacje w załączniku

049_2021 Informacja [...].docx

2022-02-04 12:16 Marlena Krzyżaniak Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp zamieszczone w dniu 04.02.2022 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj” - części II – Budowa ulicy Wycieczkowej,

049 2021_Informacjao [...].docx

2022-01-11 14:22 Marlena Krzyżaniak W dniu 11.01.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

049 _2021 - informac [...].pdf

2022-01-11 10:41 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia następujące kwoty:
Budowa ul. Odrzańskiej w Bydgoszczy - brutto: 506 594,52 zł
Budowa ul. Wycieczkowej w Bydgoszczy - brutto: 1 435 771,01 zł
Budowa ul. Wejherowskiej w Bydgoszczy - brutto: 1 311 907,70 zł
Budowa ul. Platynowej w Bydgoszczy - brutto: 1 266 540,13 zł
2022-01-05 07:59 Marlena Krzyżaniak Zamawiający informuje, iż informacje o nowych obowiązkach nałożonych ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), wdrażającej. m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, znajdują się pod linkiem: http://www.gov.pl/infrastruktura/czyste-pojazdy
Ponadto więcej informacji można uzyskać w Departamencie Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (tel. 22 630 15 60, e-mail: czystepojazdy@mi.gov.pl
2022-01-04 13:40 Marlena Krzyżaniak W załączeniu zamieszczamy wyjaśnienia do treści SWZ z dnia 04.01.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-12-29 13:08 Marlena Krzyżaniak W załączeniu zamieszczamy wyjaśnienia do treści SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

049_2021 załączniki [...].zip

049_2021 Ogłoszenie [...].pdf

049_2021 Wyjaśnienia [...].docx

2021-12-27 11:50 Marlena Krzyżaniak W załaczeniu umieszczamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia obejmujące swym zakresem zmianę terminu składania i otwarcia ofert .
Zmienia się treść:
pkt XII ust. 3 SWZ Oferty należy składać w terminie do dnia 03.01.2022r. do godz. 10:30.
pkt XIII.ust. 1 Termin otwarcia ofert. .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2022r. o godzinie 11:00
pkt XIV ust. 1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.02.2022r.


049_2021 ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2156