Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/2020 Usunięcie osadów ze zbiornika zalądowania osadów przy ZPW Miedwie

Deadlines:
Published : 07-02-2020 10:22:00
Placing offers : 23-03-2020 09:45:00
Offers opening : 23-03-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_2020-OJS027-063076-pl.pdf pdf 143.75 2020-02-07 10:22:00 Proceeding
siwz.docx docx 74.06 2020-02-07 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4_espd-request.zip zip 83.36 2020-02-07 10:22:00 Proceeding
załączniki_do_SIWZ.zip zip 51916.62 2020-02-07 10:22:00 Proceeding
Pyt. i odp_1.doc doc 39.5 2020-03-06 09:28:13 Public message
sprostowanie ogłoszenia_1.pdf pdf 84.35 2020-03-06 09:28:13 Public message
modyfikacja_1.docx docx 20.71 2020-03-06 09:28:13 Public message
zbiornik ..pdf pdf 273.44 2020-03-18 14:35:55 Public message
inf. z otwarcia.pdf pdf 342.68 2020-03-23 14:22:12 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 384.28 2020-04-27 10:21:18 Public message

Announcements

2020-04-27 10:21 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-03-23 14:22 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informacjję z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia.pdf

2020-03-18 14:35 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

zbiornik ..pdf

2020-03-06 09:28 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ oraz sprostowaniem ogłoszenie o zamówieniu.

Pyt. i odp_1.doc

sprostowanie ogłosze [...].pdf

modyfikacja_1.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1377