Proceeding: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu oraz członków ich rodzin

Deadlines:
Posted : 02-08-2019 12:58:00
Placing offers: 17-09-2019 11:00:00
Opening offers : 17-09-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS147-362143-pl.pdf pdf 123.4 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
SIWZ unijny 2019.pdf pdf 966.6 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Zalacznik nr 5 JEDZ.doc doc 190.5 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 909.21 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Załącznik nr 2 Struktura zatrudnienia.docx docx 23.57 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc doc 95.5 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy 1.doc doc 123.5 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Załącznik nr 6a Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 39.5 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
Załącznik nr 6b Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 44 2019-08-02 12:58:00 Zofia Dombrowska Proceeding
zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 221.63 2019-09-27 11:57:32 Renata Góraj Public message
informacja z otwarcia 17092019.pdf pdf 237.33 2019-09-17 13:38:52 Renata Góraj Public message
wyjaśnienia do SIWZ 06092019.pdf pdf 653.3 2019-09-11 12:30:18 Renata Góraj Public message
Zmodyfikowany II Załącznik nr 3 Wzór umowy 06092019.doc doc 96 2019-09-11 12:30:27 Renata Góraj Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 30082019.pdf pdf 917.5 2019-09-04 15:27:01 Renata Góraj Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc doc 96 2019-09-04 15:27:03 Renata Góraj Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy 1.doc doc 124 2019-09-04 15:27:06 Renata Góraj Public message
wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 707.38 2019-09-04 15:26:50 Renata Góraj Public message
2019-OJS173-422818-pl - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 67.36 2019-09-09 12:21:52 Renata Góraj Public message

Announcements

2019-09-27 11:57 Renata Góraj Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2019-09-17 13:39 Renata Góraj Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-12 10:26 Renata Góraj Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2019 roku do godziny 11:00, a tym samym termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 17.09.2019 roku na godzinę 11:30.
2019-09-11 12:32 Renata Góraj Dzień dobry,
W związku z tym, że wpłynęły dodatkowe pytania do postępowania przetargowego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu oraz członków ich przekazujemy odpowiedzi wraz z Załączniakami:
1. Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ

Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.

wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

Zmodyfikowany II Zał [...].doc

2019-09-09 12:31 Renata Góraj Dzień dobry,
w związku ze zmianą terminu składania ofert przesyłamy ogłoszenie o zmianie terminu.

2019-OJS173-422818-p [...].pdf

2019-09-04 15:29 Renata Góraj Dzień dobry,
W związku z tym, że wpłynęły pytania do postępowania przetargowego na usługę grupowego ubezpieczenia nażycie pracowników Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu oraz członków ich rodzin przekazujemy odpowiedzi wraz z Załącznikami:
1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy

Informujemy, iż Zamawiający przesuwa termin złożenia oferty na dzień 12.09.2019 roku do godz. 11:00 oraz otwarcia na dzień 12.09.2019 roku o godz. 11:30.

Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia i złożyć ją na Zmodyfikowanym Załączniku nr 4.

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 562

Send a message