Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-IV.272.2.2023.MM Dostawa do Starostwa Powiatowego w Sokółce materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Małgorzata Markowska
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 15-02-2023 15:17:00
Placing offers : 03-03-2023 16:12:33
Offers opening : 27-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1050.94 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 31.26 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 34.5 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 28 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.docx docx 40.35 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o równoważności oferowanych produktów.doc doc 30.5 2023-02-15 15:17:00 Proceeding
pytania wraz z odpowiedziami i modyfikacją SWZ.pdf pdf 865.69 2023-02-21 13:21:25 Public message
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy PO MODYFIKACJI.docx docx 31.59 2023-02-21 13:21:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.39 2023-02-21 13:21:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 920.5 2023-02-27 14:53:36 Public message
Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 585.85 2023-03-03 16:12:25 Public message

Announcements

2023-03-03 16:12 Małgorzata Markowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy pzp, ze względu na fakt, iż cena oferty potencjalnie najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie
może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-03-03 15:59 Małgorzata Markowska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-27 14:53 Małgorzata Markowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 157978,33 zł brutto
2023-02-21 13:21 Małgorzata Markowska W związku ze zgłoszonymi pytaniami do zapisów SWZ Zamawiający udzielił odpowiedzi, modyfikując jednocześnie zapisy SWZ i załączając Załącznik nr 1 po modyfikacji.
Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert, co wymagało zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

pytania wraz z odpo [...].pdf

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 778