Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej remont sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104

Deadlines:
Published : 06-05-2022 08:28:00
Placing offers : 13-05-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia

Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej remont sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104 (zaplecze kina)
z dostosowaniem Sali kina do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
.” oraz wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego z II kwartału 2019 r.   dla inwestycji pn.: „Remont bieżący
z elementami przebudowy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34; Zadanie II  - remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją Kina Zamek.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W załączeniu:

1. wzór umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Formularz ofertowy.

4. Dokumentacja projektowa.

Kryterium 100% cena.

Ofertę prosimy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do postępowania.

Ofertę prosimy składać do dnia 13 maja 2022 r. do godz 10.00.

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" l

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 635.82 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
wzor_umowa.pdf pdf 459.01 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy formularz ofertowy (wzor) KINO.docx docx 30.2 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Kino Zamek_Koncepcja rearanżacji sali kinowej_Wersja 2.pdf pdf 12136.18 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Rzut I piętra - br.bud..pdf pdf 1099.78 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Rzut I piętra - instal.elektrycz..pdf pdf 99.4 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Rzut I piętra - inwentaryzacja.pdf pdf 1022.46 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Projekt budowlany - br.elektryczna.pdf pdf 2434.75 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Projekt budowlany - cz. II.pdf pdf 6442.42 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Projekt budowlany-cz. I.pdf pdf 2978.02 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Zaplecze kina_rys. szczegółowy.pdf pdf 604.3 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Decyzja nr 1711-14.pdf pdf 146.16 2022-05-06 08:28:00 Proceeding
Postanowienie ZWKZ.pdf pdf 93.98 2022-05-06 08:28:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej remont sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104 Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, wzór umowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3197 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - 1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, remontu sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104 (zaplecze kina) wraz z dostosowaniem Sali kina do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym opracowanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego do 60 dni od daty podpisania umowy (termin nie obejmuje uzyskania decyzji administracyjnych); 2) Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, o których mowa w §1 ust 8 do 20 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby aktualizacji; 3) Pełnienie nadzoru autorskiego — od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do czasu zakończenia inwestycji, potwierdzonej podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. Zakończenie realizacji robót budowlanych Zamawiający planuje do 31.12.2025 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 465