Proceeding: ZP/PN/54/19/LZE/JG - Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu medycznego diagnostyki obrazowej: A) produkcji firmy Siemens, Niemcy, znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (dalej DCO) oraz w Filii DCO w Legnicy B) produkcji firmy Mecall, Włochy, znajdującego się w DCO z podziałem na 8 pakietów

Deadlines:
Published : 27-09-2019 10:48:00
Placing offers : 04-11-2019 10:00:00
Offers opening : 04-11-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 131.49 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 344.5 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 219.5 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.7z 7z 90.71 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz OFERTY.doc doc 84.5 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy aw-1.doc doc 763.5 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 112.5 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy - Porozumienie.doc doc 142.5 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Ilość i doświadczenie personelu serwisu.doc doc 145 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (1).doc doc 44 2019-09-27 10:48:00 Proceeding
Odp. 1.pdf pdf 502.49 2019-10-18 10:44:26 Public message
Zmienione ogłoszenie.docx docx 14.92 2019-10-23 09:21:11 Public message
Załącznik nr 4 do Umowy - Regulamin udostepnienia połaczenia VPN.pdf pdf 29.55 2019-10-23 09:21:06 Public message
Załącznik nr 4 - Projekt umowy -18.10.2019r..doc doc 764.5 2019-10-23 09:21:01 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-18.10.2019r..doc doc 221 2019-10-23 09:20:55 Public message
SIWZ.doc doc 344 2019-10-23 09:20:50 Public message
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 56.55 2019-11-04 11:45:32 Public message
Unieważnienie - Pakiet 7.pdf pdf 51.5 2019-11-06 13:09:27 Public message
Wybór.pdf pdf 118.53 2019-11-18 12:00:32 Public message

Announcements

2019-11-18 12:01 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór.pdf

2019-11-06 13:09 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu Pakietu nr 7.

Unieważnienie - Paki [...].pdf

2019-11-04 11:46 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Zestawienie złożonyc [...].pdf

2019-10-23 09:21 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję zmienione ogłoszenie, zmodyfikowaną SIWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, zmodyfikowany Załącznik nr 4 - Projekt umowy oraz Załącznik nr 4 do umowy - Regulamin udostępnienia połączenia VPN.

Zmienione ogłoszenie [...].docx

Załącznik nr 4 do Um [...].pdf

Załącznik nr 4 - Pro [...].doc

Załącznik nr 1 - Opi [...].doc

SIWZ.doc

2019-10-18 10:45 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1.

Odp. 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 803