Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-3/2024 TP/U/S Wykonanie dwóch usług polegających na: Kompleksowej organizacji jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli IX Targi Ekonomii Społecznej”, oraz Kompleksowej organizacji gali wręczania wyróżnień w konkursie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 29-02-2024 09:02:00
Placing offers : 20-03-2024 10:00:00
Offers opening : 20-03-2024 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.71 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1086.75 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 670.11 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Wzór Umowy.pdf pdf 909.94 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Wykaz zrealizowanych usług.docx docx 78.63 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 77.41 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 79.65 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ Wykaz dodatkowego doswiadczenia.docx docx 77.62 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
Loga MCPS.zip zip 5365.06 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
aukcje.mp4 mp4 272421 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
cafe_FRYDERYK.mp4 mp4 347894.07 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
ceramika warszawa.mp4 mp4 36503.67 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
fundacja.mp4 mp4 184576.03 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
kibice triathlon.mp4 mp4 81011.89 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
lochow.mp4 mp4 18378.73 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
na zakonczenie.MP4 MP4 278537.54 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
nasze_realizacje.mp4 mp4 114333.04 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
piekarnia warszawa.mp4 mp4 16556.69 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
plenery.mp4 mp4 78577.67 2024-02-29 09:02:00 Proceeding
pracownicy przy pracy.mp4 mp4 355237.01 2024-02-29 09:02:18 Proceeding
repatrianci.mp4 mp4 25570.85 2024-02-29 09:02:19 Proceeding
sklep.mp4 mp4 47455.05 2024-02-29 09:02:19 Proceeding
warsztatyLOCHOW.mp4 mp4 51944.49 2024-02-29 09:02:20 Proceeding
SWZ z dnia13.03.2024.pdf pdf 1086.7 2024-03-13 13:10:26 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 65.29 2024-02-29 09:02:00 Criterion
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 78.15 2024-02-29 09:02:00 Criterion
Odpowiedz na pytania z dnia 06.03.2024.pdf pdf 480.95 2024-03-06 14:19:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.03.2024.pdf pdf 37.7 2024-03-13 13:09:13 Public message
SWZ z dnia13.03.2024.pdf pdf 1086.7 2024-03-13 13:09:13 Public message
Zmiania terminu SWZ z dnia13.03.2024.pdf pdf 591.25 2024-03-13 13:09:13 Public message
Informacja o kwocie 351-3-2024.pdf pdf 472.47 2024-03-20 10:22:04 Public message
Informacja z otwarcia 351-3-2024.pdf pdf 480.81 2024-03-20 13:36:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 507.1 2024-04-05 08:46:48 Public message

Announcements

2024-04-05 08:46 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-20 13:36 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo.
W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-20 10:22 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-03-13 13:09 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pisma.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ z dnia13.03.2024 [...].pdf

Zmiania terminu SWZ [...].pdf

2024-03-06 14:19 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Odpowiedz na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

Zał. nr 4 do SWZ Ośw [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1068