Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/KBCH/351-79/2023 ZO/D Dostawa licencji na oprogramowanie Veeam (lub rozwiązań równoważnych) do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 21-09-2023 13:21:00
Placing offers : 28-09-2023 10:00:00
Offers opening : 28-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ZO oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do ZO

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 614.24 2023-09-21 13:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 608.69 2023-09-21 13:21:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe 79.pdf pdf 516.6 2023-09-21 13:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 24.31 2023-09-21 13:21:00 Criterion
Wyjaśnienie treści ZO 26.09.23.pdf pdf 495.89 2023-09-26 13:59:21 Public message
Wyłonienie .pdf pdf 687.16 2023-09-29 09:23:06 Public message

Announcements

2023-09-29 09:23 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z dokonaną oceną ofert, Zamawiający publikuje zestawienie porównania i oceny ofert.

Wyłonienie .pdf

2023-09-26 13:59 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, Zamawiający załącza Wyjaśnienia Treści ZO z dnia 26.09.2023 roku.

Wyjaśnienie treści Z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 - For [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543