Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/2023/SnI/ZROT Zakup powierzchni wystawienniczej, kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Boot & Fun, które odbędą się w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2023 roku w Berlinie

Deadlines:
Published : 08-09-2023 15:20:00
Placing offers : 20-09-2023 12:00:00
Offers opening : 20-09-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 zł na usługę pn. „Zakup powierzchni wystawienniczej, kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Boot & Fun, które odbędą się w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2023 roku w Berlinie”

Zamówienie jest finansowane w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·        Zadawania pytań Zamawiającemu,

·        Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

·        Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20230907_Specyfikacja Warunków Zamówienia Berlin.docx docx 166.62 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) Berlin.docx docx 70.67 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 2 do SWZ (podst. wykl. oraz warunki udziału) Berlin.docx docx 60.29 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 3 do SWZ (podst. wykl._sankcjeUE) Berlin.docx docx 61.67 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 4 do SWZ (zobow. podmiotu udost. zasoby) Berlin.docx docx 62.39 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 5 do SWZ (wzór umowy) Berlin.docx docx 85.76 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 6 do SWZ (wykaz usług) Berlin.docx docx 67.84 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 7 do SWZ (Wykonawcy wspólnie ubiegający się) Berlin.docx docx 60.17 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
20230907_Zał. nr 8 do SWZ (SOPZ) Berlin.docx docx 65.2 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
08dbb04e-8720-6008-2d32-d700115cd91d_opublikowana.pdf pdf 153.45 2023-09-08 15:20:00 Proceeding
Informacja o przedłuzeniu postępowania - 18 wrezśna 2023.pdf pdf 674.78 2023-09-18 11:01:45 Public message
Ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia_termin skąłdania ofert - 18 września 2023.pdf pdf 34.23 2023-09-18 11:01:45 Public message
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania - 20.09.2023.pdf pdf 397.63 2023-09-20 12:58:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2023.pdf pdf 468.16 2023-09-20 15:01:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie - 22.09.2023.pdf pdf 645.05 2023-09-22 12:48:23 Public message
9.2023.SnI.ZROT wynik na platformę_Berlin.pdf pdf 496.97 2023-10-09 14:41:27 Public message
20231024_ponowny WYNIK dla Wykonawców_Berlin.pdf pdf 241.91 2023-10-24 10:38:26 Public message

Announcements

2023-10-24 10:38 Stanisław Prusiewicz ZROT przekazuje zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania nr 9/2023/SnI/ZROT. Stanisław Prusiewicz

20231024_ponowny WYN [...].pdf

2023-10-09 14:41 Stanisław Prusiewicz ZROT przekazuje zawiadomienie o wynikach postępowania nr 9/2023/SnI/ZROT.
Stanisław Prusiewicz

9.2023.SnI.ZROT wyni [...].pdf

2023-09-22 12:48 Stanisław Prusiewicz Przekazuję sprostowanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu nr 9/2023/SnI/ZROT. Stanisław Prusiewicz ZROT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-20 15:01 Stanisław Prusiewicz Przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr 9/2023/SnI/ZROT. Stanisław Prusiewicz ZROT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-20 12:58 Stanisław Prusiewicz Przekazuję informację o środkach przeznaczonych na realizację zadania.

Stanisław Prusiewicz
ZROT

Informacja o środkac [...].pdf

2023-09-18 11:01 Stanisław Prusiewicz Zamawiający – Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:

20.09.2023 r. godzina 12.00 - termin składania ofert
20.09.2023 r. godzina 12.30 - termin otwarcia ofert

Szczegóły dokonanej zmiany opisano w załączonych dokumentach.

Stanisław Prusiewicz
ZROT

Informacja o przedłu [...].pdf

Ogłoszenie_o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495