Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP.SAN. ZA.253.14.2023 Dostawa wyposażenia meblowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Deadlines:
Published : 21-07-2023 11:31:00
Placing offers : 10-08-2023 10:00:00
Offers opening : 10-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. Nr 6b - Zestawienie cenowe dla częsci 2.docx docx 47.98 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Załącznik nr 1a - OPZ - cz 1 - meble - cz. mieszkalno-noclegowa.pdf pdf 353.66 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Załącznik nr 1b - OPZ - cz 2 - meble - cz. reprezentacyjna, socjalna, biurowa.pdf pdf 356.69 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Załącznik nr 1c OPZ - ZAŁOŻENIA OGÓLNE.docx docx 18.13 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Załącznik nr 1d - OPZ - Wizualizacja pomieszczeń.zip zip 24174.13 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego.docx docx 42.29 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Załącznik nr 4 do-SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 34.25 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.7 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 693.81 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Zał. Nr 2- Projekt Umowy.pdf pdf 355.02 2023-07-21 11:35:28 Proceeding
Zał. Nr 6a - Zestawienie cenowe dla częsci 1.docx docx 48.77 2023-07-21 11:37:24 Proceeding
Załącznik nr 1d - OPZ - Wizualizacja pomieszczeń.zip zip 24174.13 2023-07-21 11:37:25 Proceeding
Zał. Nr 4a - Wzór Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego Zasoby.docx docx 27.86 2023-07-21 11:37:25 Proceeding
Zał. Nr 5 - Wzór Oświadczenia Wykonawców Wspólnie Ubiegających się o Udzielenie Zamówienia.docx docx 21.02 2023-07-21 11:37:25 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ Wzór wykazu dostaw.doc doc 54 2023-07-21 11:39:04 Proceeding
zaktualizowany Zał. Nr 2- Projekt Umowy 28.07.2023.pdf pdf 354.57 2023-07-28 11:47:55 Proceeding
zmiana SWZ z dnia 28.07.2023.pdf pdf 99.26 2023-07-28 11:47:55 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.08.2023.pdf pdf 39.46 2023-08-01 11:06:34 Public message
Zmiana-TSO i TZO-z-dnia-01.08.2023.pdf pdf 161.34 2023-08-01 11:06:34 Public message
Zaktualizowany załącznik nr 1b do SWZ - OPZ - cz 2 - meble - cz. reprezentacyjna, socjalna, biurowa zmiana z dnia 02.08.2023.pdf pdf 486.15 2023-08-02 14:27:07 Public message
Zmiana SWZ, OPZ, TSO i TZO z dnia 02.08.2023.pdf pdf 219.83 2023-08-02 14:27:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2023.pdf pdf 44.18 2023-08-02 14:27:07 Public message
informacja otwarcie ofert.pdf pdf 185.78 2023-08-10 10:52:04 Public message
Informacja o wyborze i dorzuceniu ofert.pdf pdf 242.01 2023-09-07 09:36:42 Public message

Announcements

2023-09-07 09:36 Marta Lizut Zamawiający publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla 1 i 2 części postępowania oraz informacje o ofertach odrzuconych. Szczegóły w treści załącznika.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-10 10:52 Marta Lizut Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp publikuje informację o złożonych ofertach

informacja otwarcie [...].pdf

2023-08-10 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:
część 1 – „Dostawa i montaż mebli dla części mieszkalno-noclegowej” - 671 164,68 zł brutto
część 2 - Dostawa i montaż mebli dla części reprezentacyjnej, socjalnej oraz biurowej” - 363 253,32 zł brutto
2023-08-02 14:27 Marta Lizut Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ.
Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie treści SWZ, OPZ, terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
W załączeniu zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia dla części drugiej zamówienia.

Zaktualizowany załąc [...].pdf

Zmiana SWZ, OPZ, TSO [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-01 11:06 Marta Lizut Zamawiający zmienia termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.
Szczegóły w załącznikach.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana-TSO i TZO-z-d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 795