Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPK/OS/II/2022 r. „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”

Ewa Kwolik
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-11-2022 14:47:00
Placing offers : 08-12-2022 10:00:00
Offers opening : 08-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.35 2022-11-30 14:47:00 Proceeding
SWZ osady II.pdf pdf 8595.59 2022-11-30 14:47:00 Proceeding
Umowa osady II.pdf pdf 1638.87 2022-11-30 14:47:00 Proceeding
Formularz oferty - zał. 1.doc doc 49.5 2022-11-30 14:47:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 17.1 2022-11-30 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi i urządzeń.docx docx 15 2022-11-30 14:47:00 Proceeding
oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3.doc doc 61 2022-11-30 14:47:00 Proceeding

Announcements

2022-12-08 13:23 Ewa Kwolik
Bojszowy, dnia 08.12.2022 r.
WYKONAWCY
Szanowni Państwo,
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na: „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach”- II na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana firma:
Manufaktura Tadeusz Wyleżoł, ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka – Leszczyna.

Oferta firmy „Manufaktura” spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz jest zgodna z treścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty jest najniższa.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
Złożone oferty:
1. Best Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rycerska 101, 44-200 Rybnik. Cena oferty brutto: 307.800,00 zł. Ilość punktów: 99,47
2. Manufaktura Tadeusz Wyleżoł, ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka – Leszczyna. Cena oferty brutto: 306.180,00 zł. Ilość punktów: 100,00
Z poważaniem
2022-12-08 12:39 Ewa Kwolik Bojszowy, dnia 08.11.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert:


Oferty:
1. Best Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rycerska 101, 44-200 Rybnik. Cena oferty brutto: 307.800,00 zł.
2. Manufaktura Tadeusz Wyleżoł, ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka – Leszczyna. Cena oferty brutto: 306.180,00 zł.
2022-12-08 10:00 Buyer message 307.800,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321