Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PD/24/8/2022 Usługi cateringowe tj. przygotowanie i obsługa narad, spotkań, konferencji itp. w tym finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Deadlines:
Published : 23-11-2022 11:23:00
Placing offers : 12-12-2022 10:00:00
Offers opening : 12-12-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert.

Zaproszenie do składania ofert na usługi cateringowe tj. przygotowanie i obsługa narad, spotkań, konferencji itp. w tym finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

I.)                  Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia.

1)      Nr ogłoszenia: PD/24/8/2022

2)      Data zamieszczenia: 23.11.2022r.

3)      Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31- 202 Kraków, ul. Prądnicka 80.

4)      Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, w budynku A V tj. Centrum Administracyjno – Konferencyjnym na Dziennik Podawczy, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2022 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

5)      Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

6)      Do oferty należy dołączyć oświadczenie tj. Oświadczenie Wykonawcy (w załączniku), iż nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7)      Warunki zgłaszania ofert:

·         Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę i nie może jej zmienić.

·         Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

·         Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną pieczęcią/podpisem w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w zaproszeniu do składania ofert: „Ogłoszenie nr PD/24/8/2022 na usługi cateringowe tj. przygotowanie i obsługa narad, spotkań, konferencji itp. w tym finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych”. Nie otwierać przed dniem 12.12.2022 r.”

8)      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.

9)      Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

10)  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

 

II.)                 Kryteria oceny ofert:

1)      Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.

2)      Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli:

a)      Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)      Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

3)      Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza ofert (załącznik nr 1), kierując się kryterium ceny: cena oferty brutto – 100%.

4)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

5)      W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

7)      Oferta musi zawierać:

a)      Wypełniony formularz ofertowo-cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

b)      Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

c)      Podpisane „Oświadczenie Wykonawcy”

d)      Wypełnione „Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznej”

8)      Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godzinie 10.30 w pokoju kierownika Sekcji Kontroli Żywienia w budynku A I.

9)      Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Dorota Zdebska

+48 12 614 22 13, dzdebska@szpitaljp2.krakow.pl

Sekcja Kontroli Żywienia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

Ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

III.      Opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania)

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 614 22 13

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia-usługi cateringowe.docx docx 25.58 2022-11-23 11:23:00 Proceeding
Zapotrzebowanie na usługi cateringowe.docx docx 17.58 2022-11-23 11:23:00 Proceeding
Umowa na usługi cateringowe.doc doc 60 2022-11-23 11:23:00 Proceeding
Oświadczenie_wykonawcy.docx docx 17.27 2022-11-23 11:23:00 Proceeding
Oświadczenie dot spełniania klauzuli społecznej.docx docx 12.13 2022-11-23 11:23:00 Proceeding
Obowiązek informacyjny.docx docx 13.13 2022-11-23 11:23:00 Proceeding
Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 12.57 2022-12-14 12:48:19 Public message

Announcements

2022-12-14 12:48 Dorota Zdebska Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie post [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309