Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów oraz konferencji na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Deadlines:
Published : 05-08-2022 13:14:00
Placing offers : 16-08-2022 12:30:00
Offers opening : 16-08-2022 12:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów oraz konferencji poświęconych komercjalizacji i profesjonalizacji turystyki oraz perspektywie dalszych działań projektowych z udziałem ekspertów dla grupy docelowej projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 UWAGA! Zamawiający podzielił zamówienie na części  na następujące części:

1) CZĘŚĆ NR 1: Organizacja warsztatów

2) CZĘŚĆ NR 2: Organizacja konferencji

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub obie części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części na które może zostać udzielone zamówienie. 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 16 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów oraz konferencji w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” – zapytanie ofertowe nr 2/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem 16 sierpnia 2022 r., godz. 12.30”. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: 

- niewystarczających środków na realizację zamówienia, 

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: s.doburzynski@zrot.pl lub pod nr tel +48 91 433 41 26 

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00., tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220805Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 64.05 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 53.6 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 57.83 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Załącznik nr 4 - Program warsztatów.docx docx 57.8 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Załącznik nr 5 - Wykaz usług.docx docx 56.59 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Załącznik nr 6 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 56.03 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Załącznik nr 7 - Wzór umowy.docx docx 84.47 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805Zapytanie ofertowe.docx docx 92.54 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220805 Ogłoszenie opublikowane Baza konkurencyjności.pdf pdf 65.8 2022-08-05 13:14:00 Proceeding
20220816 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 54.56 2022-08-16 15:41:49 Public message
20220825WYNIK na Platformę i BK.pdf pdf 222.79 2022-08-25 11:48:26 Public message

Announcements

2022-08-25 11:48 Magdalena Olejniczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2
Wykluczenie wykonawcy w zakresie części nr 1
Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1
do zapytania ofertowego na Kompleksową organizację i obsługę techniczną warsztatów oraz konferencji w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”.

20220825WYNIK na Pla [...].pdf

2022-08-16 15:41 Magdalena Olejniczak Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla części nr 1: Organizacja warsztatów: 60 000,00 zł brutto.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla części nr 2 Organizacja konferencji: 30 000,00 zł brutto.
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

W części nr 1 - Organizacja warsztatów

Nr oferty: 1
LEMONLAMA Tomasz Pąsik
ul. Mokra 12
71-495 Szczecin

Cena 61 955,10 PLN
W tym cena za 1 godz.: 1290,73 PLN

20220816 Informacja [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja warsztatów - przeprowadzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego (w lokalizacji zatwierdzonej przez Zamawiającego przed zawarciem umowy) 2 warsztatów, trwających każdorazowo 2 dni po 5 godzin lekcyjnych (10 godzin lekcyjnych w ramach każdego z 2 warsztatów) z następujących zakresów: - - komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej - - budowa produktu turystycznego i jego promocja - - identyfikacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty turystycznej - zapewnienie cateringu dla uczestników i obsługi podczas warsztatów (2 obiady, 1 kolacja, 1 śniadanie, tzw. ciągły bufet kawowy dla 15 uczestników warsztatów + obsługa - bufet przed salą warsztatową, uzupełniany na bieżąco); Zamawiający oczekuje, aby w ramach bufetu kawowego dla uczestników warsztatów zapewnione były: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne przekąski typu kruche ciastka, owoce, kanapki, tartinki itp.; pod pojęciem obiad/kolacja Zamawiający rozumie jeden ciepły posiłek zawierający około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką lub drugiego dania), odpowiadający normom odżywczym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, obligatoryjnie z dostępną wersją wegetariańską. - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników warsztatów (1 nocleg) w standardzie: - - obiekt w standardzie **** lub ***; jeśli w wybranej lokalizacji nie ma obiektu spełniającego ten warunek dopuszcza się wybór obiektu o standardzie niższym przy każdorazowej akceptacji Zamawiającego na podstawie złożenia minimum 2 alternatywnych propozycji - - pokoje jednoosobowe - - pokoje z łazienkami - zapewnienie każdemu uczestnikowi pakietu szkoleniowego zawierającego materiały szkoleniowe oraz pen drive’y z nagranymi materiałami o pojemności 128 GB. - zapewnienie sali dla przeprowadzenia warsztatów 1 pc. - (0)
2 Organizacja konferencji Organizacja konferencji o następującej tematyce: - - komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej - - budowa produktu turystycznego i jego promocja - - identyfikacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty turystycznej Z następującymi obowiązkami: - wynajem w Szczecinie sali konferencyjnej dla 50 osób w uzgodnionym terminie w IV kwartale 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 wyposażonej w: - - stolik prezydialny oraz krzesła lub fotele dla 3-4 mówców w każdym panelu, - - ustawienie krzeseł dla gości – teatralne, - - ekran, rzutnik, laptop, minimum 3 mikrofony bezprzewodowe, stojak na mikrofon, nagłośnienie, łącze internetowe; - zapewnienie tzw. ciągłego bufetu kawowego dla 50 uczestników konferencji (bufet przed salą konferencyjną, uzupełniany na bieżąco); Zamawiający oczekuje, aby w ramach bufetu kawowego dla uczestników konferencji zapewnione były: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne przekąski typu kruche ciastka, owoce, kanapki, tartinki itp. - obiad dla 50 osób w dniu organizacji konferencji ok. godz. 13.00; pod pojęciem obiad Zamawiający rozumie jeden ciepły posiłek zawierający około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką lub drugiego dania), odpowiadający normom odżywczym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, obligatoryjnie z dostępną wersją wegetariańską. - udostępnienie na cały czas trwania konferencji pomieszczeń organizacyjnych (miejsce na rejestrację oraz materiały konferencyjne, miejsce na przerwy kawowe i lunch, szatnia, etc.); - zapewnienie obsługi konferansjerskiej konferencji (1 osoba prowadząca) według programu i treści uzgodnionych z Zamawiającym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Rozliczenie będzie odbywać się każdorazowo po zakończonym działaniu, tj. a) cyklu 2 warsztatów, b) konferencji, po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu prawidłowo uzupełnionej dokumentacji wymienionej w zapytaniu ofertowym w Rozdziale 2. pkt. 3) Zadania wykonawcy, a także na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez Wykonawcę oraz rachunku do umowy lub faktury. (0)
3 Termin realizacji - - Część nr 1 - spotkania warsztatowe – do przeprowadzenia w terminie między 29 sierpnia 2022 r. a 21 października 2022 r., z wyłączeniem weekendów; - Część nr 2 - konferencja – do 30.11.2022 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467