Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1a/2022/SnI/ZROT Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert (Rozdział 18 pkt 1 Zapytania ofertowego), otwarcia ofert (Rozdział 18 pkt 3 Zapytania ofertowego) oraz termin związania ofertą (Rozdział IX ust. 1 SWZ).Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Deadlines:
Published : 04-08-2022 11:58:00
Placing offers : 17-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. 

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: 

- niewystarczających środków na realizację zamówienia, 

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: s.doburzynski@zrot.pl lub pod nr tel +48 91 433 41 26 

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00., tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
E - Postępowanie - 4.08.2022.zip zip 742.38 2022-08-04 11:58:00 Proceeding
20220816 Odpowiedzi na pytania 2.docx docx 93.47 2022-08-16 15:21:13 Proceeding
20220816 Odpowiedzi na pytania+zmiana treści.docx docx 95.3 2022-08-16 15:21:13 Proceeding
20220816 Ogłoszenie o zmianie 2 opublikowane.pdf pdf 51.06 2022-08-16 15:21:13 Proceeding
20220816 Ogłoszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 51.1 2022-08-16 15:21:13 Proceeding
20220816 opublikowane odpowiedzi z Bazy konkurencyjności.pdf pdf 27.09 2022-08-16 15:21:13 Proceeding
20220614Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz Ofertowy).docx docx 71.58 2022-08-04 11:58:00 Subject of the order
20220614Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego (RCO).docx docx 69.85 2022-08-04 11:58:00 Subject of the order
20220822 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 87.74 2022-08-22 15:00:52 Public message
20220825 UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 194.36 2022-08-25 13:26:29 Public message

Announcements

2022-08-25 13:26 Magdalena Olejniczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału 22 ust. 2 pkt 2 Zapytania ofertowego unieważnia
postępowanie oraz zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu postępowania
w sposób szczegółowo opisany poniżej.

20220825 UNIEWAŻNIEN [...].pdf

2022-08-22 15:00 Magdalena Olejniczak Informacja z otwarcia ofert


Sygnatura: 1a/2022/SnI/ZROT
Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie Rozdziału 18 pkt 4 Zapytania ofertowego przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 44.200,00 zł brutto.
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:
Nr oferty: 1
Alltech s.j.
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33,
09-407 Płock

Cena 73 891,02 zł brutto

20220822 Informacja [...].pdf

2022-08-17 10:00 Buyer message 44200,00 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Łączna wartość zamówienia Całość przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy

20220614Załącznik nr [...].docx

20220614Załącznik nr [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 20% Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 60 miesięcy (0)
3 Okres gwarancji baterii komputerów przenośnych typu I i II 15% Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach w przedziale od 24 do 36 miesięcy (0)
4 Wielkość pamięci RAM w komputerze przenośnym typu I 5% Wielkość pamięci RAM w komputerze przenośnym typu I musi zostać podana w jednym z dwóch wariantów: min. 8GB albo min. 16GB (0)
5 Przedmiotowe środki dowodowe - 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Wykaz sprzętu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego; b) deklarację zgodności CE producenta lub równoważną oferowanych monitorów komputerowych oraz komputerów przenośnych typu I i II; c) oświadczenie producenta oferowanych monitorów komputerowych oraz komputerów przenośnych typu I i II potwierdzające spełnianie kryteriów środowiskowych zgodnie z dyrektywą RoHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych; d) certyfikat TCO oferowanego modelu monitora komputerowego lub równoważny (zamiast stosownego certyfikatu Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę adresu strony internetowej podmiotu certyfikującego, która umożliwia samodzielną weryfikację przez Zamawiającego posiadania przez oferowany model monitora panoramicznego certyfikatu TCO lub równoważnego); e) wydruk potwierdzający osiągnięcie minimum wymaganych punktów w teście wydajnościowym MobileMark 2018 – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; f) deklarację producenta systemu operacyjnego potwierdzającą poprawną współpracę oferowanego sprzętu z oferowanym systemem operacyjnym w postaci wydruku ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego lub oświadczenia producenta systemu operacyjnego – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; g) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 lub równoważną – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; 2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1), lit. a-g, wraz z ofertą, lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia. 3) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1). 4) W odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1), lit. b-g, Zamawiający dopuszcza oświadczenia i dokumenty w języku angielskim, bez konieczności przedstawiania tłumaczenia na język polski. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414