Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-03-05 dostawa telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Deadlines:
Published : 31-03-2022 12:19:00
Placing offers : 08-04-2022 09:00:00
Offers opening : 08-04-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-03-05 ogloszenie w Biuletynie Zamowien Publicznych.pdf pdf 91.45 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 SpecyfikacjaWarunkowZamowienia-signed.pdf pdf 873.16 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 zal1OpisPrzedmiotuZamowienia.pdf pdf 828.12 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 zal2wzor umowy.pdf pdf 893.25 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 zal3 Oswiadczenia.docx docx 464.74 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 zal4 Formularz Oferty.docx docx 466.27 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 zal5 Oswiadczenie Grupa Kapitalowa.docx docx 462.67 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 zal6 Zobowiazania podmiotu trzeciego.docx docx 461.37 2022-03-31 12:19:00 Proceeding
FSM-2022-03-05 Ogloszenie - Otwarcie Ofert.pdf pdf 639 2022-04-08 10:07:30 Public message
FSM-2022-03-05 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 575.72 2022-04-08 17:14:15 Public message

Announcements

2022-04-08 17:14 Daria Suwała Tytuł: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Numer postępowania: FSM-2022-03-05
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00105174/01


Tekst: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze : FSM-2022-03-05 (2022/BZP 00105174/01) o udzielenie zamówienia na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Parser Sp. z o.o. ul. Szelenkierów 1/33, Warszawa 01-181, NIP 566-021-02-34 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej.

FSM-2022-03-05 Proto [...].pdf

2022-04-08 10:07 Daria Suwała Komunikat z Otwarcia Ofert.

Szanowni Państwo w załączeniu znajduje się komunikat z otwarcia ofert w postępowaniu nr FSM-2022-03-05 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-03-05 Oglos [...].pdf

2022-04-08 09:00 Buyer message Całkowita kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 65 000 zł
2022-04-04 16:30 Daria Suwała Zamawiający otrzymał pytanie od potencjalnego wykonawcy o to, jak w warunkach przetargu FSM-2022-03-05 jest rozumiany warunek (fakultatywny, ale punktowany) gwarancji in-site "na terenie Polski".

Ze względu na charakter pytania, odpowiedź jest udzielona publicznie:
Fundacja przewiduje, że miejscem ewentualnego odbioru niesprawnego sprzętu będzie siedziba Fundacji w Warszawie.
2022-04-04 16:28 Daria Suwała Zamawiający otrzymał pytanie od potencjalnego wykonawcy o to, jak w warunkach przetargu FSM-2022-03-05 jest rozumiany warunek (fakultatywny, ale punktowany) gwarancji in-site.

Ze względu na charakter pytania, odpowiedź jest udzielona publicznie:
Zamawiający rozumie gwarancję in-site jako usługę Door2Door, gdzie Zamawiający oczekuje odebrania niesprawnego urządzenia ze wskazanego miejsca w Polsce i późniejsze jego odesłanie pod wskazany adres.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695