Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 69/2021 Przebudowa układu zasilania pomiędzy pompownią P1 w m. Żelewo a ZPW Miedwie w m. Nieznań

Deadlines:
Published : 20-12-2021 12:53:00
Placing offers : 11-01-2022 11:45:00
Offers opening : 11-01-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

     Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 89.98 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 59.5 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.56 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 21.02 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 41.5 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 18.48 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 51.41 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ — cz.1.zip zip 413969.38 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ — cz.2.zip zip 104360.92 2021-12-20 12:53:00 Proceeding
uniewaznienie.docx docx 12.72 2022-01-19 10:31:03 Public message

Announcements

2022-01-19 10:31 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o unieważnieniu postępowania

uniewaznienie.docx

2022-01-11 11:45 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 600 000,00 net

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 351