Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WOF.261.39.2021 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie, Torfowiska Gór Sudawskich, Dolina Szeszupy oraz Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie.

Ewa Popławska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Deadlines:
Published : 18-05-2021 10:30:00
Placing offers : 17-06-2021 09:00:00
Offers opening : 17-06-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
    Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod.bialystok@rdos.gov.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1)    ustawa z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

2)    ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;

3)    ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)    art. 6 pkt.1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.      Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 7476 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.

7.      Posiada Pani/Pan prawo:

1)   żądania dostępu do danych; w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3)     usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;

4)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.      Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

1.      Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

2.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

3.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

4.      Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

5.      Nie przysługuje Pani/Panu:

            1)     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

            2)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

            3)     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Ogłoszenie.pdf pdf 180.59 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_SWZ.doc doc 360.5 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_SWZ.pdf pdf 527.36 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 1 a do SWZ- Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych do zadania 1.pdf pdf 2642.06 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 1 b do SWZ- Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych do zadania 2.pdf pdf 798.74 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 1 c do SWZ- Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych do zadania 3.pdf pdf 3766.68 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 102.03 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 272.82 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 78.43 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 2a do SWZ - Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ).pdf pdf 1732.98 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx docx 97.08 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór wykazu doświadczenia osób do kryterium ocen.docx docx 94.46 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx docx 94.44 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu wykonanych usług.docx docx 93.9 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 92.94 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 93.36 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 9 do SWZ - projekt wzoru umowy.doc doc 171 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.39.2021.EP_Załącznik nr 10 do SWZ -Regulamin korzystania z platformy zakupowej.pdf pdf 553.26 2021-05-18 10:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 247.44 2021-06-17 14:19:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 268.1 2021-08-13 14:55:26 Public message
2021-OJS191-497285-pl.pdf pdf 158.65 2021-12-20 12:38:17 Public message
08d945cd-0f35-beee-9d1b-400001f6f9ae publ.pdf pdf 59.96 2021-12-20 12:41:52 Public message
08d99df4-5e43-ca78-10bc-8000010da7fb publ.pdf pdf 57 2021-12-20 12:41:52 Public message

Announcements

2021-12-20 12:41 Ewa Popławska Ogłoszenia o wykonaniu umowy

08d945cd-0f35-beee-9 [...].pdf

08d99df4-5e43-ca78-1 [...].pdf

2021-12-20 12:38 Ewa Popławska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-OJS191-497285-p [...].pdf

2021-08-13 14:55 Ewa Popławska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-17 14:19 Ewa Popławska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-17 09:00 Ewa Popławska Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1- 82 000 zł brutto
Zadanie 2- 12 000 zł brutto
Zadanie 3 - 276 000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 792