Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/91/20 Dostawa odczynników do diagnostyki HLA kompatybilnych z aparatem Real-Time Quant Studio 6 zakupionych w ramach dotacji przez Ministerstwo Zdrowia na potrzeby Pracowni HLA SPSK-2.

Deadlines:
Published : 24-12-2020 12:15:00
Placing offers : 28-01-2021 09:00:00
Offers opening : 28-01-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ espd-request.xml xml 132.58 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP.220.91.20 Opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane.docx docx 24.35 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP.220.91.20 SIWZ odczynniki do aparatu Real-Time Quant.doc doc 547.5 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP.220.91.20 Zał. nr 1 Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 11.26 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP.220.91.20 Załącznik nt. grupy kapitałowejj.docx docx 15.97 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP_220_91_20 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA.rtf rtf 135.59 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP_220_91_20- Załącznik nr 5 oświadczenia z SIWZ.rtf rtf 125.58 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP_220_91_20 Załączcznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 58.41 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP_220_91_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 357.29 2020-12-24 12:15:00 Proceeding
ZP.220.91.20 Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.01.2021 r godz. 09.30.docx docx 158.05 2021-01-28 09:43:39 Public message
ZP.220.91.20 Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 150.34 2021-01-29 11:40:37 Public message

Announcements

2021-01-29 11:40 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.01.2021 r.

ZP.220.91.20 Rozstrz [...].docx

2021-01-28 09:43 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.01.2021 r. o godz. 09.30

ZP.220.91.20 Informa [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 705