Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/89/20 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia

Deadlines:
Published : 24-12-2020 12:18:00
Placing offers : 26-01-2021 09:00:00
Offers opening : 26-01-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.89.20 SIWZ HLA.doc doc 547.5 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP.220.89.20 Załącznik nr 1 Formularz cen jedn..xls xls 35 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP.220.89.20 Załącznik nt. grupy kapitałowejj.docx docx 15.95 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP_220_89_20 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA.rtf rtf 135.38 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP_220_89_20- Załącznik nr 5 oświadczenia z SIWZ.rtf rtf 125.32 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP_220_89_20 Załączcznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 58.37 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
JEDZ espd-request.xml xml 132.65 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP_220_89_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 356.46 2020-12-24 12:18:00 Proceeding
ZP.220.89.20 Wyjasnienie nr 1 z dnia 04.01.2021 r.docx docx 148.33 2021-01-04 10:09:37 Public message
ZP.220.89.20 Załącznik nr 1 Formularz cen jedn..xls xls 50 2021-01-04 10:09:37 Public message
ZP.220.89.20 Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.01.2021 r godz. 09.30.docx docx 157.65 2021-01-26 10:12:08 Public message
ZP.220.89.20 Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 150.24 2021-02-04 11:18:31 Public message

Announcements

2021-02-04 11:18 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

ZP.220.89.20 Rozstrz [...].docx

2021-01-26 10:12 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 26.01.2021 r.

ZP.220.89.20 Informa [...].docx

2021-01-04 10:09 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazujemy Wyjaśnienie nr 1 z dnia 04.01.2021 r. wraz ze Zmodyfikowanym Formularzem cen jednostkowych

ZP.220.89.20 Wyjasni [...].docx

ZP.220.89.20 Załączn [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880