Proceeding: Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku” - BZP.272.22.2019

Agnieszka Stypułkowska
Województwo Podlaskie Division: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 07-08-2019 11:45:00
Placing offers: 17-09-2019 10:00:00
Opening offers : 17-09-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.8 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
SIWZ - BZP.272.22.2019.pdf pdf 7822.64 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.docx docx 20.63 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 250 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.doc doc 276 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 53 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz propozycji koncepcji badania.doc doc 133 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 4 - JEDZ.zip zip 76.14 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 18.79 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług.doc doc 35 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Wzór wykazu osób wchodzących w skład zespołu badawczego.doc doc 36.5 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem skladek.docx docx 16.83 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku ....docx docx 17.43 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ-Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zam..docx docx 16.62 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 40 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 11 do SIWZ- Informacja dot. wypełniania JEDZ.docx docx 16.76 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 11a do SIWZ- Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf pdf 1221.79 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz oceny koncepcji badania.docx docx 29.65 2019-08-07 11:45:00 Agnieszka Stypułkowska Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP.272.22.2019.pdf pdf 108.83 2019-11-18 12:09:39 Agnieszka Stypułkowska Public message
BZP.272.22.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 288.6 2019-10-22 11:42:01 Agnieszka Stypułkowska Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.66 2019-09-17 13:23:06 Agnieszka Stypułkowska Public message
Opublikowane - sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 347.22 2019-09-10 11:05:48 Izabella Marta Chwaszczewska Public message
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.08.2019 r..pdf pdf 183.88 2019-08-12 08:39:56 Izabella Marta Chwaszczewska Public message
Sprostowanie ogłoszenia- wysłane do publikacji.pdf pdf 490.25 2019-09-09 08:31:21 Izabella Marta Chwaszczewska Public message
Informacja o przedlużeniu terminu składania ofert.pdf pdf 181.14 2019-09-05 11:03:06 Izabella Marta Chwaszczewska Public message

Announcements

2019-11-18 12:10 Agnieszka Stypułkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-10-22 11:42 Agnieszka Stypułkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

BZP.272.22.2019 - Za [...].pdf

2019-09-17 13:23 Agnieszka Stypułkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-10 11:06 Izabella Marta Chwaszczewska Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane - spros [...].pdf

2019-09-09 08:32 Izabella Marta Chwaszczewska Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wersja wysłana do publikacji

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2019-09-05 11:03 Izabella Marta Chwaszczewska Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o przedlu [...].pdf

2019-08-12 08:40 Izabella Marta Chwaszczewska Pytania i odpowiedzi z dnia 12.08.2019 r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 707

Send a message