Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu - "Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części" - NZP/TO/TZZ/13/2018

Deadlines:
Posted : 03-12-2018 07:56:13
Placing offers: 16-01-2019 09:00:00
Opening offers : 16-01-2019 09:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-03-14 13:59 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 14.03.2019r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-02-05 14:48 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na część nr 1 i część nr 2 zamówienia.

Zawiadomenie o wybor [...].pdf

2019-01-16 12:10 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2019-01-09 12:39 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ nr 4 z dnia 09.01.2019r. (znak pisma: NZP/7/2019).
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Wzór umowy nr NZP/TO/13/2018 dla części nr 1 zamówienia - Załącznik nr 4a do SIWZ po modyfikacji SIWZ z dnia 09.01.2019r.

Wyjasnienia treści S [...].pdf

Wzór umowy dla częśc [...].pdf

2019-01-09 12:35 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 09.01.2019r. (przesłane do publikacji w dniu 07.01.2019r.).

2019-OJS006-009355-p [...].pdf

2019-01-07 14:13 Zamówienia Publiczne LPGK Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3 z dnia 07.01.2019r.

zmiana treści SIWZ n [...].pdf

2019-01-07 11:05 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 07.01.2019r. (przesłane do publikacji w dniu 03.01.2019r.).

2019-OJS004-005001-p [...].pdf

2019-01-03 13:17 Zamówienia Publiczne LPGK Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 z dnia 03.01.2019r.

zmiana treści SIWZ n [...].pdf

2018-12-21 10:32 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 21.12.2018r.

2018-OJS246-564335-p [...].pdf

2018-12-20 09:58 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.12.2018r. wraz z modyfikacją SIWZ:
1) Wzór umowy nr NZP/TO/13/2018 dla części nr 1 zamówienia - Załącznik nr 4a do SIWZ po modyfikacji SIWZ z dnia 20.12.2018r.,
2) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji SIWZ z dnia 20.12.2018r.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej również „Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 20.12.2018r.” (plik zawiera Formularz ofertowy po niniejszej modyfikacji SIWZ).

Wzór umowy dla częśc [...].pdf

Załączniki do SIWZ w [...].docx

Formularz ofertowy p [...].pdf

Wyjasnienia treści S [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 153

Send a message