Postępowanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie (IPP.272.23.2018)

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Gmina Koronowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S Ø 315 na odcinku dług. 155 mb wraz ze studniami rewizyjnymi Ø 1200 – 4 szt.
3. Załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót nie jest podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.
4. Roboty budowlane związane z zamówieniem należy wykonać zgodnie z:
1) projektem budowlanym,
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
3) zasadami wiedzy technicznej.
5. Oferowane materiały powinny:
1) być zgodne z opisem zawartym w dokumentacji projektowej,
2) legitymować się gwarancją nie krótszą niż 60 miesięcy,
3) posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność wbudowanych materiałów do powszechnego stosowania, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru).
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z terminem usunięcia wad wskazanym przez Zamawiającego.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Kryterium oceny ofert: cena 100 % przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę ryczałtu rozliczonego na podstawie faktury – po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
10. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 października 2018 r.
11. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Dombrowska - Chmielek tel. 52 3826451.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.
13. Do oferty należy dołączyć:
1) ofert oświadczenie, dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,
2) oświadczenie, dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 3,
4) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
14. Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018 r. do godz. 9:00

Adres dostawy

Urząd Miejski w Koronowie
Pl. Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym 1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - do dnia 10 października 2018 r., proszę potwierdzić (0)
2 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie

Załącznik nr 1 - ośw [...].docx

(0)
3 Niepodleganie wykluczeniu - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie

Załącznik nr 2 - ośw [...].docx

(0)
4 Dysponowanie osobami - Oświadczam,iż dysponuję co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
5 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, proszę załączyć odpowiedni dokument (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dostarczyć do zamawiającego w dniu podpisania umowy) (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
7 Warunku umowne - Oświadczam, że akceptuję warunki umowy zawarte we wzorze umowy, proszę potwierdzić

projekt umowy strefa [...].pdf

(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość