Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-16/2024 PN/U/S Organizacja kompleksowej usługi superwizji indywidualnej i grupowej w formie stacjonarnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 25-04-2024 10:45:00
Placing offers : 17-05-2024 10:00:00
Offers opening : 17-05-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 488.79 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
2024-OJS082-00248366-pl-ts.pdf pdf 101.49 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Wykaz usług na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc doc 86.5 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Wykaz osób na spełnienie warunków udziału w postępowaniu .docx docx 55.13 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 883.2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy .docx docx 32.73 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie - zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.69 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ JEDZ.zip zip 71.8 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 144.5 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ Oswiadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 Pzp.docx docx 50.38 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ Oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 26.87 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 12 do SWZ Oświadczenie(realizacja zamówienia- wykonawcy wspólni).docx docx 51.05 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
Zał. nr 13 do SWZ Dodatkowe doświedczenie superwizora w celu zdobycia punktów w kryterium nr 2.doc doc 128.5 2024-04-25 10:45:00 Proceeding
08-05-2024 SWZ.pdf pdf 1079.63 2024-05-09 10:31:40 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ UMOWA 08-05-2024.pdf pdf 631.43 2024-05-09 10:31:44 Proceeding
279813-2024-PL.pdf pdf 82.69 2024-05-13 13:12:56 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz oferty.docx docx 58.32 2024-04-25 10:45:00 Criterion
Odpowiedź na pytanie z dnia 29.04.2024.pdf pdf 120.36 2024-04-30 13:29:20 Public message
2024-05-08 Odpowiedź na pytania ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 686.66 2024-05-09 10:30:40 Public message
2024-05-13 Odpowiedź na pytania.pdf pdf 566.91 2024-05-13 14:57:01 Public message
Informacja o kwocie 351-16-2024.pdf pdf 466.64 2024-05-17 11:33:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-16-2024.pdf pdf 470.13 2024-05-17 13:52:16 Public message

Announcements

2024-05-17 13:52 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z odszyfrowaniem ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację z ich otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-17 11:33 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-05-13 14:57 Paweł Ginel Szanowni Państwo w związku z przesłaniem przez jednego z wykonawców pytania do treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

2024-05-13 Odpowiedź [...].pdf

2024-05-09 10:30 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

2024-05-08 Odpowiedź [...].pdf

2024-04-30 13:29 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z pytaniem wykonawcy, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1371