Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-5/2024 PN/U/S Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt. „Nowoczesna, zdrowa, ekologiczna, regionalna i społecznie odpowiedzialna kuchnia”.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 18-03-2024 10:00:00
Placing offers : 22-04-2024 10:00:00
Offers opening : 22-04-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1082.99 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 535.6 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Umowa.pdf pdf 865.24 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oswiadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 Pzp.docx docx 21.7 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 26.31 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ Oświadczenie(realizacja zamówienia- wykonawcy wspólni).doc doc 66 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Informacja dodatkowa w celu zdobycia punktów w kryterium nr 3.doc doc 61 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
162325-2024-PL.pdf pdf 98.1 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc doc 39 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Informacja dodatkowa w celu zdobycia punktów w kryterium nr 2.doc doc 68 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 883.2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy .docx docx 32.07 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie - zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.1 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).zip zip 71.96 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2024-03-18 10:00:00 Proceeding
12.04.2024_SWZ.pdf pdf 1083.01 2024-04-20 07:14:21 Proceeding
13.04.2024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 79.51 2024-04-15 09:22:40 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 30.44 2024-03-18 10:00:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-5-2024.pdf pdf 446.1 2024-04-22 10:16:53 Public message
Informacja z otwarcia 351-5-2024.pdf pdf 455.31 2024-04-22 12:27:11 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 497.08 2024-04-23 14:51:52 Public message

Announcements

2024-04-23 14:51 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo
W zawiązku z dokonaną oceną ofert zamawiający publikuje stosowną informację.

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-04-22 12:27 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-22 10:16 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1100