Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OA.2630.1.2024 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 19-02-2024 09:30:00
Placing offers : 23-02-2024 10:00:00
Offers opening : 23-02-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 76 19 548  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. 1 OPZ.pdf pdf 1026.43 2024-02-19 09:30:00 Subject of the order
zał. 2 Arkusz kalkulacyjny.docx docx 36.83 2024-02-19 09:30:00 Criterion
Warunki płatności.pdf pdf 175.54 2024-02-19 09:30:00 Criterion
Podstawy wykluczenia.pdf pdf 174.69 2024-02-19 09:30:00 Criterion
Ochrona danych osobowych.pdf pdf 270.31 2024-02-19 09:30:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert_POCZTA_2024.pdf pdf 149.5 2024-02-23 10:33:14 Public message

Announcements

2024-02-23 10:33 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu w okresie od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.; 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia; 3) Ilości wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia - arkuszu kalkulacyjnym, są to ilości, jakie Zamawiający przewiduje, że będą zrealizowane. Są to wielkości orientacyjne przyjęte dla porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w zakresie i ilościach podanych w ww. załączniku. Rozliczenia z Wykonawcą następować będą w okresach miesięcznych za faktycznie wykonane usługi.

zał. 1 OPZ.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2954 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

zał. 2 Arkusz kalkul [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Warunki płatności.pd [...].pdf

(0)
3 Termin realizacji - od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej - Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że posiadam uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, tj. zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Proszę potwierdzić wpisując "Tak lub "Posiadam" Attachment required (0)
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Proszę potwierdzić wpisując "Tak" lub "Akceptuję"

Podstawy wykluczenia [...].pdf

(0)
7 RODO - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobo [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 247