Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/KBCH/351-83/2023 ZO/D Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. krzeseł przeznaczonych do ewakuacji osób niepełnosprawnych lub rannych wraz z pokrowcem.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 20-10-2023 13:15:00
Placing offers : 26-10-2023 10:00:00
Offers opening : 26-10-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ZO oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do ZO

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe 83.pdf pdf 517.68 2023-10-20 13:15:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 443.95 2023-10-20 13:15:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - Wzór umowy .pdf pdf 605.63 2023-10-20 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 23.85 2023-10-20 13:15:00 Criterion
Wyłonienie - na strone.pdf pdf 671.01 2023-10-30 12:42:57 Public message

Announcements

2023-10-30 12:42 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z dokonaną oceną ofert, Zamawiający publikuje zestawienie porównania i oceny ofert.

Wyłonienie - na stro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 - For [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 338