Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2/2023 Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Deadlines:
Published : 16-10-2023 12:37:00
Placing offers : 17-11-2023 10:00:00
Offers opening : 17-11-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z zał.7z 7z 1606.67 2023-10-16 12:37:00 Proceeding
2023-OJS199-623056-pl.pdf pdf 143.89 2023-10-16 12:37:01 Proceeding
Informacja z otwarca ofert (post. ZP.2.2023).pdf pdf 626.87 2023-11-17 15:03:54 Public message
Informacja o wyborze wykonawcy (Wszyscy wykonawcy) sygn. post. ZP.2.2023.pdf pdf 626.56 2023-11-30 14:46:10 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (ZP.2.2023).pdf pdf 582.69 2023-11-17 10:00:00 Public message

Announcements

2023-11-30 14:46 Tomasz Maszke Dzień dobry,

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu. Treść informacji o wyborze wykonawcy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Z poważaniem,

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-17 15:03 Tomasz Maszke Dzień dobry,

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.), zamawiający przekazuje, w załączeniu, informację z sesji otwarcia ofert.

Z poważaniem,

Informacja z otwarca [...].pdf

2023-11-17 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578