Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/2023/SnI/ZROT Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego

Deadlines:
Published : 20-09-2023 18:15:00
Placing offers : 02-10-2023 12:00:00
Offers opening : 02-10-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 zł na usługę pn. tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego


Zamówienie jest finansowane w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uwaga! Zamawiający – Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:
02.10.2023 r. godzina 12.00 - termin składania ofert
02.10.2023 r. godzina 12.30 - termin otwarcia ofert

 
Szczegóły dokonanej zmiany opisano w załączonych dokumentach (w komunikatach publicznych)
Stanisław Prusiewicz ZROT


Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20230919_Zał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) folder.docx docx 76.95 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 2 do SWZ (podst. wykl. oraz warunki udziału) folder.docx docx 62.18 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 3 do SWZ (podst. wykl._sankcjeUE) folder.docx docx 61.64 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 4 do SWZ (zobow. podmiotu udost. zasoby) folder.docx docx 62.13 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 5 do SWZ (Wykaz osób) folder.docx docx 68.4 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 6 do SWZ (wykaz usług) folder.docx docx 66.06 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 7 do SWZ (Wykonawcy wspólnie ubiegający się) folder.docx docx 62.18 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 8 do SWZ (SOPZ) folder.docx docx 65.31 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
20230919_Zał. nr 9 do SWZ (wzór umowy) folder.docx docx 89.62 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia folder ZROT.pdf pdf 606.39 2023-09-20 18:15:00 Proceeding
przedłużenie terminu składania ofert folder.pdf pdf 99.52 2023-09-28 10:00:14 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (terminu składania ofert) folder.pdf pdf 38.14 2023-09-28 10:00:14 Public message
informacja o planowanej kwocie na zamówienie folder.pdf pdf 351.38 2023-10-02 12:03:49 Public message
informacja z otwarcia ofert folder 02.10.pdf pdf 186.6 2023-10-02 12:43:20 Public message
20231012 WYNIK dla Wykonawców folder.pdf pdf 674.19 2023-10-12 09:25:56 Public message

Announcements

2023-10-12 09:25 Stanisław Prusiewicz ZROT przekazuje zawiadomienie o wynikach postępowania nr 10/2023/SnI/ZROT. Stanisław Prusiewicz

20231012 WYNIK dla W [...].pdf

2023-10-02 12:43 Stanisław Prusiewicz Przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr 10/2023/SnI/ZROT. Stanisław Prusiewicz ZROT

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-02 12:03 Stanisław Prusiewicz Przekazuję informację o środkach przeznaczonych na realizację zadania. Stanisław Prusiewicz ZROT

informacja o planowa [...].pdf

2023-09-28 10:00 Stanisław Prusiewicz Uwaga!
Zamawiający – Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:
02.10.2023 r. godzina 12.00 - termin składania ofert
02.10.2023 r. godzina 12.30 - termin otwarcia ofert

Szczegóły dokonanej zmiany opisano w załączonych dokumentach.
Stanisław Prusiewicz ZROT

przedłużenie terminu [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-25 09:35 Stanisław Prusiewicz Informuję, iż wpłynęło pytanie dot. prowadzonego postępowania:
"Jaki budżet Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia?"

Zamawiający udziela odpowiedzi:
Zgodnie z treścią art. 284 ust. 1 ustawy pzp "Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań". Przedmiotowe pytanie nie zawiera się we wskazanym przepisami zakresie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 pzp Zamawiający, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, najpóźniej przed otwarciem ofert.

Stanisław Prusiewicz
ZROT

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 501