Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-IV.272.3.2023.MM Dostawa do Starostwa Powiatowego w Sokółce materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Małgorzata Markowska
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 07-03-2023 13:04:00
Placing offers : 23-03-2023 09:00:00
Offers opening : 23-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.2 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1242.08 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 31.53 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 35 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 28 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.docx docx 40.39 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o równoważności oferowanych produktów.doc doc 30.5 2023-03-07 13:04:00 Proceeding
Pytanie nr 1 wraz z odpiwedzią.pdf pdf 846.75 2023-03-10 15:13:38 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 860.44 2023-03-13 14:00:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.5 2023-03-13 14:00:37 Public message
pytania nr 3 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 854.59 2023-03-16 12:05:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaa.pdf pdf 35.79 2023-03-16 12:05:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 35.79 2023-03-16 12:05:52 Public message
pytania nr 4 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 847.46 2023-03-20 13:51:25 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.03.pdf pdf 35.79 2023-03-20 13:51:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 588.58 2023-03-23 14:25:57 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania na platformę.pdf pdf 912.34 2023-04-14 13:21:53 Public message

Announcements

2023-04-14 13:22 Małgorzata Markowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy pzp, ze względu na fakt, iż cena oferty potencjalnie najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 157 978,33 zł brutto.
W dniu 24 marca 2023 Rada Powiatu Sokólskiego na sesji podjęła uchwałę nr LXX/454/2023, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023, w której przekazano 1 000 000 mln złotych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na częściowe pokrycie straty net za 2021 rok, w celu zapewnienia możliwości dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych przez placówkę.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia, do kwoty potencjalnie najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-23 14:25 Małgorzata Markowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-23 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 157 978,33 zł brutto.
2023-03-20 13:51 Małgorzata Markowska W związku ze zgłoszonymi pytaniami, Zamawiający udzielił odpowiedzi i zmienił termin składania i otwarcia ofert, co wymagało zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

pytania nr 4 wraz z [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-16 12:05 Małgorzata Markowska W związku ze zgłoszonymi pytaniami, Zamawiający udzielił odpowiedzi i zmienił termin składania i otwarcia ofert, co wymagało zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

pytania nr 3 wraz z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-13 14:00 Małgorzata Markowska W związku ze zgłoszonymi pytaniami, Zamawiający udzielił odpowiedzi i zmienił termin składania i otwarcia ofert, co wymagało zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-10 15:13 Małgorzata Markowska W związku ze zgłoszonymi pytaniami Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1123