Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.6232.82.2022 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2023

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 05-01-2023 14:51:00
Placing offers : 06-02-2023 10:00:00
Offers opening : 06-02-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz_ODPADY.docx docx 64.71 2023-01-05 14:51:00 Proceeding
SWZ_ODPADY.pdf pdf 1064.44 2023-01-05 14:51:00 Proceeding
wstępne ogłoszenie.pdf pdf 62.63 2023-01-05 14:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu _2023-OJS005-008329-pl (1).pdf pdf 101.89 2023-01-09 07:49:29 Proceeding
espd-request.xml xml 132.61 2023-01-09 08:36:32 Proceeding
JEDZ_espd-request.pdf pdf 84.01 2023-01-09 08:36:32 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.51 2023-02-06 10:41:02 Public message
wybórODPADY_www.pdf pdf 204.18 2023-02-15 12:51:50 Public message

Announcements

2023-02-15 12:51 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybórODPADY_www.pdf

2023-02-06 10:41 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-06 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.488.287,00 zł gross (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589