Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/2022/SnI/ZROT Kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego: „Pojezierza Pomorza Zachodniego”.

Deadlines:
Published : 30-12-2022 09:13:00
Placing offers : 10-01-2023 12:00:00
Offers opening : 10-01-2023 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zapytanie dotyczy wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego: „Pojezierza Pomorza Zachodniego” w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00.


Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.platformazakupowa.pl/zrot – Zamawiający dopuszcza zarówno skan uprzednio podpisanej oferty jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym).

 

Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński oraz Stanisław Prusiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20221228Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pojezierza A.docx docx 61.37 2022-12-30 09:13:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pojezierza A.docx docx 54.33 2022-12-30 09:13:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 3 - Wykaz dot. doświadczenia pojezierza A.docx docx 56 2022-12-30 09:13:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 4 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia pojezierza (002) A.docx docx 54.92 2022-12-30 09:13:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 5 - Wzór umowy pojezierza.docx docx 83.54 2022-12-30 09:13:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1032.32 2022-12-30 12:34:50 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1032.32 2022-12-30 13:10:15 Subject of the order
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 8-2022-SnI-ZROT.pdf pdf 699.83 2023-01-27 13:48:40 Public message

Announcements

2023-01-27 13:48 Sławomir DOBURZYŃSKI Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego „Pojezierza Pomorza Zachodniego” Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego „Pojezierza Pomorza Zachodniego”, w tym: 1. Opracowanie logotypu dla produktu turystycznego pod nazwą „Pojezierza Pomorza Zachodniego”. Należy wykonać minimum 3 projekty logotypu do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dołączy do oferty logotyp „Pojezierza Pomorza Zachodniego” (w 3 wersjach do wyboru), który będzie stanowił podstawę do zbudowania Systemu Identyfikacji Wizualnej stanowiącego przedmiot zamówienia. 2. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla produktu turystycznego pod nazwą „Pojezierza Pomorza Zachodniego”

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie wykonawcy 40% Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną Wykonawcy odpowiednio, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie usługi obejmujące swoim zakresem kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu/marki turystycznej na kwotę minimum 5.000 zł netto: 1) za 1 usługę – 10 pkt, 2) za 2 usługi – 20 pkt, 3) za 3 usługi – 30 pkt, 4) za 4 usługi i więcej – 40 pkt. Do oceny w ramach niniejszego kryterium nie będzie brana pod uwagę usługa wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 lit. a) niniejszego Zapytania ofertowego. (0)
3 Warunki rozliczenia i zapłaty - 1. Rozliczenie będzie odbywać się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia i zapłaty faktury. 2. Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie stanowić koszt realizacji zamówienia. 3. Cena podana w ofercie Wykonawcy nie będzie się zmieniała w trakcie trwania umowy. 4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT lub innych podatków i składek ubezpieczeniowych oraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). 5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298