Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-11-15 dostawa do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie komputerów osobistych przenośnych (min. 500 sztuk z opcją zwiększenia dostawy o maks 300 sztuk) na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie

Deadlines:
Published : 03-12-2022 11:23:00
Placing offers : 23-12-2022 09:00:00
Offers opening : 23-12-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-11-15 Komputery_SWZ-signed.pdf pdf 434.05 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_Z1 Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 763.55 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_Z2 Wzor Umowy.pdf pdf 911.32 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_Z3 Oswiadczenia.docx docx 465.93 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_Z4 Formularz Oferty.docx docx 470.78 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_Z5 Grupa Kapitalowa.docx docx 460.25 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_Z6 Podmiot Trzeci.docx docx 460.22 2022-12-03 11:23:00 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_SWZ-corr2022-12-08.pdf pdf 434.04 2022-12-08 22:28:08 Proceeding
FSM-2022-11-15 Komputery_SWZ-corr2022-12-08.pdf pdf 434.04 2022-12-08 22:31:33 Public message
FSM-2022-11-15 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 768.38 2022-12-23 10:44:17 Public message
FSM-2022-11-15 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 703.75 2023-01-03 12:17:16 Public message
FSM-2022-11-15 Protokol Ocena Ofert nr2 - podpisane.pdf pdf 525.43 2023-03-08 00:44:21 Public message
FSM-2022-11-15 Informacja - Otwarcie Ofert Dodatkowych.pdf pdf 951.06 2023-03-17 16:59:44 Public message
FSM-2022-11-15 Protokol Ocena Ofert nr3 - podpisane.pdf pdf 546.85 2023-03-21 21:45:45 Public message

Announcements

2023-03-21 21:45 Przetargi FSM Informacja o wyborze oferty
nr FSM-2022-11-15

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie komputerów osobistych przenośnych (minimum 500 sztuk z opcją zwiększenia dostawy o maksymalnie 300 sztuk) na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wybrana w procedurze negocjacji fakultatywnych dodatkowa oferta realizacji zamówienia złożona przez MBA System Sp. z o.o, ul. J. Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa NIP 5242872114 o wartości 1 156 200 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

W załączeniu
a) Protokół Oceny Ofert

FSM-2022-11-15 Proto [...].pdf

2023-03-17 16:59 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informacje z otwarcia ofert dodatkowych, złożonych przez podmioty zaproszone do negocjacji zgodnie z ogłoszeniem z dnia 8.03.2023 r.

Z poważaniem,

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-11-15 Infor [...].pdf

2023-03-08 00:44 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Redicreo s.c. i zdecydowała o zaproszeniu do negocjacji 3 oferentów, których oferty zostały najwyżej ocenione. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane w najbliższych dniach. Szczegóły w załączonym Protokole Komisji.

FSM-2022-11-15 Proto [...].pdf

2023-01-03 12:17 Przetargi FSM Informacja o wyborze oferty
nr FSM-2022-11-15Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie komputerów osobistych przenośnych (minimum 500 sztuk z opcją zwiększenia dostawy o maksymalnie 300 sztuk) na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Redicreo s.c. ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków, NIP: 6751485662 o wartości 1 119 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

W załączeniu
a) Protokół Oceny Ofert

FSM-2022-11-15 Proto [...].pdf

2022-12-23 10:44 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie ofert. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem. Załączam informację z otwarcia ofert. Ich oceny dokonamy po Świętach. Wesołych Świąt!

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-11-15 Infor [...].pdf

2022-12-23 09:00 Buyer message Dziękujemy za złożenie ofert. Informujemy, że kwota gross jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 403 000 euro (dla celów zamówienia przeliczana wg średniego kursu NBP na dzień poprzedzający termin składania ofert). W dniu otwarcia i odszyfrowania ofert poinformujemy o oferentach, cenie ofertowej i deklarowanym terminie dostawy. W kolejnych dniach dokonamy oceny ofert, a o wynikach poinformujemy publicznie dołączając protokół oceny ofert.
2022-12-12 15:39 Przetargi FSM W odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych dostawców informujemy, iż Zamawiający w pkt. 4.17 Opisu Przedmiotu Zamówienia dopuści komputery posiadające dodatkowe naklejki na klawiaturę z cyrylicą (wariant ukraiński) i/lub czcionkę cyryliczną (wariant ukraiński) umieszczoną bezpośrednio na klawiaturze.
2022-12-08 22:31 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W związku z opóźnioną publikacją ogłoszenia przez Europejski Dziennik Zamówień Publicznych (TED) uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do godz. 9.00 w dniu 23 grudnia 2022 r.

Załączamy Specyfikację Warunków Zamówienia z w/w zmienionym terminem składania ofert.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-11-15 Kompu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1227