Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.22.2022.GE udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.044.379,00 PLN

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 30-11-2022 19:45:00
Placing offers : 12-12-2022 08:00:00
Offers opening : 12-12-2022 08:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 3_JEDZ.xml xml 113.55 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu - opublikowane.pdf pdf 103.96 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
SWZ_kredyt.pdf pdf 652.75 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Zał. 1_formularz oferty.doc doc 177.5 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Zał. 2_dokumenty finansowe Zamawiającego.zip zip 2429.69 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Zał. 4_oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k.doc doc 130.5 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Zał. 5_oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 123 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Zał. 6_informacja grupa kapitałowa.doc doc 119.5 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Zał. 7_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających.doc doc 132 2022-11-30 19:45:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 107.64 2022-12-06 23:10:24 Public message
sprostowanie ogloszenia o zamowieniu - przekazane do publikacji.pdf pdf 68.89 2022-12-06 23:10:24 Public message
sprostowanie ogloszenia o zamowieniu - opublikowane.pdf pdf 63.86 2022-12-07 20:16:33 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 202.09 2022-12-12 08:01:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 208.72 2022-12-12 08:29:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_internet.pdf pdf 211.18 2022-12-14 21:16:23 Public message

Announcements

2022-12-14 21:16 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-12 08:29 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-12 08:01 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2022-12-07 20:16 Zamówienia Publiczne sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane

sprostowanie oglosze [...].pdf

2022-12-06 23:10 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania; sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - przekazane do publikacji

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

sprostowanie oglosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726