Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZPiFP-130-22 Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu oraz usługa przeglądu technicznego, adiustacji i napraw urządzeń do pomiaru zawartości substancji narkotykowych

Deadlines:
Published : 14-11-2022 14:17:00
Placing offers : 13-12-2022 10:00:00
Offers opening : 13-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

niniejsza strona internetowa służy wyłącznie do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz przekazywania ofert z załącznikami.


Na stronie internetowej zamawiającego: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałe dokumenty zamówienia. Strona internetowa Zamawiającego jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności do:

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.



Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504