Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 361/2022/PN/DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 20-09-2022 09:43:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS181-511479-pl.pdf pdf 128.92 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 86.01 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
SWZ - sukcesywna dostawa odczynników.pdf pdf 8218.32 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 103.5 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 85.01 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.doc doc 78 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 753.76 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 80.5 2022-09-20 09:43:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 100.58 2022-10-05 11:30:16 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 754.07 2022-10-05 11:30:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 379.6 2022-10-24 08:25:14 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 621.04 2022-11-16 09:25:29 Public message

Announcements

2022-11-16 09:25 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-24 08:25 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 1 110 455,46 zł brutto.
2022-10-05 11:30 Anna Zalewska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem

odpowiedzi na pytani [...].pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 500