Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Artykuły BHP

Deadlines:
Published : 27-06-2022 13:59:00
Placing offers : 30-06-2022 13:58:00
Offers opening : 30-06-2022 14:03:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szczecin, dnia 27.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów BHP w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.          Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności.

2.          Warunki dostawy:

a)        Magazyn Główny ul. 1-go Maja 37, 71-627 Szczecin,

3.          Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 20 dni od daty złożenia zamówienia.

4.          Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: m.smolko@zwik.szczecin.pl lub em@zwik.szczecin.pl

5.          Termin związania ofertą: 30 dni.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: m.smolko@zwik.szczecin.pl do dnia 30.06.2022r.

6.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

Ø  Złożenie oferty warunków wykonania zamówienia – formularz nr 1,

7.          Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

8.          Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.          Wszelkich informacji udziela p. Mariusz Smółko tel. 91-44-26-312

10.       Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.

11.       Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

12.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z osobna na każdą pozycję.

 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Półmaska przeciwpyłowa FFP1 NR D Półmaska przeciwpyłowa FFP1 NR D 150 pc. - (0)
2 Osłona twarzy 3M G500 7100029146, żółty Osłona twarzy 3M G500 7100029146, żółty 4 pc. - (0)
3 Osłona twarzy, siatkowa, stal nierdzewna czarna, wytrawiana, 5J Osłona twarzy, siatkowa, stal nierdzewna czarna, wytrawiana, 5J 7000103793 4 pc. - (0)
4 Maska ochronna 3M 5F-11 7100029680 przezroczysty Maska ochronna 3M 5F-11 7100029680 przezroczysty 4 pc. - (0)
5 Pochłaniacz 3M 6059 - ABEK1 Pochłaniacz 3M 6059 - ABEK1 8 pc. - (0)
6 SR 200 MASKA PEŁNOTWARZOWA, WIZJER Z PC - maska SR 200 MASKA PEŁNOTWARZOWA, WIZJER Z PC - maska 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 259