Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dkw.2232.01.2022.LS Dostawa produktów spożywczych do jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

Lidia Stefańska
Zakład Karny w Płocku
Deadlines:
Published : 27-05-2022 11:11:00
Placing offers : 23-06-2022 07:00:00
Offers opening : 23-06-2022 07:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 354.5 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4641.93 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 30.31 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowo - cenowy.xls xls 130 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 181.5 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 39.96 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.docx docx 15.56 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 15.64 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 15.74 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
2022-OJS102-282602-pl ogłoszenie.pdf pdf 134.43 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 1647.45 2022-05-27 11:11:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania.pdf pdf 164.52 2022-06-23 12:31:49 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 23.06.2022.pdf pdf 280.01 2022-06-23 12:31:49 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty 15.07.2022.pdf pdf 1582.59 2022-07-15 09:33:15 Public message

Announcements

2022-07-15 09:33 Lidia Stefańska Zakład Karny w Płocku w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.07.2022 roku.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-06-23 12:31 Lidia Stefańska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert, jakie wpłynęły na powyższe postępowanie oraz informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-06-23 07:00 Buyer message Zamawiający, że na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 584 821,34 zł: w tym część I - 49 637,27 zł, część II - 64 605,75 zł, część III - 470 578,32

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631