Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.1.2022 pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 17-03-2022 09:54:00
Placing offers : 28-03-2022 10:00:00
Offers opening : 28-03-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 76 19 614   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx docx 15.72 2022-03-17 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx docx 15.62 2022-03-17 09:54:00 Proceeding
zapytanie ofertowe Inspektor nadzoru Rybacka_2022.pdf pdf 284.51 2022-03-17 09:54:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 189.64 2022-03-28 13:36:55 Public message

Announcements

2022-03-28 13:36 Ewa HIRSCH Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-03-17 15:04 Ewa HIRSCH Dodatkowy zapis dotyczący płatności:
Pierwsza płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowana będzie po wystawieniu i dostarczeniu do kancelarii UM Karpacz pierwszej faktury Wykonawcy robót.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na przebudowie ul. Rybackiej - ETAP II oraz remontu ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 19/2 i 19/3 obręb 0004. 2. Nadzór inwestorski obejmuje przede wszystkim branże: 2.1. Drogową; 2.2. Elektryczną. Inspektorem wiodącym, koordynującym prace związane z nadzorem inwestorskim oraz prowadzącym rady budowy jest inspektor nadzoru branży drogowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie branże wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obszar inwestycji położony jest w granicy wpisu układu urbanistycznego do rejestru zabytków. Na realizację inwestycji Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję na prowadzenie robót budowlanych (dec. Nr 198/16 z 10.02.2016r.). Prace budowlane zostaną wykonane według dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dariusz Rusnak z Dziwiszowa. Na zadanie uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wartość robót dot. wykonanej usługi nadzoru – 10 % 10% a) 1 robota o wartości 350.000,00 – 500.000,00 zł brutto – 0 pkt b) 1 robota o wartości 501.000,00 – 600.000,00 zł brutto – 5 pkt c) 1 robota o wartości większej niż 601.000,00 zł brutto – 10 pkt. Attachment required (0)
3 Termin realizacji - .Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem we wszystkich odbiorach. Przewidywany czas realizacji robót budowlanych – do 30 października 2022 roku. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu należy złożyć oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego, rozliczeniu robót fakturą końcową oraz dokonaniu odbioru gwarancyjnego ostatecznego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia odbędzie się w miesięcznych ratach zgodnie z przedłożonym do umowy harmonogramem. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 299