Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.ROF.3.2021 Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części 1) Usługi eksperckie – architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne 2) Usługi eksperckie — historia sztuki (ochrona zabytków) 3) Usługi eksperckie – komunikacja 4) Usługi eksperckie — ochrona środowiska w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa.

Deadlines:
Published : 22-10-2021 14:28:00
Placing offers : 09-11-2021 12:00:00
Offers opening : 09-11-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ usługi eksperckie.pdf pdf 1054.54 2021-10-22 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ.pdf pdf 522.13 2021-10-22 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy usługi eksperckie.pdf pdf 736.03 2021-10-22 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 189 2021-10-22 14:28:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 2771.43 2021-10-22 14:28:00 Proceeding
SWZ usługi eksperckie - wer. 27.10.2021.pdf pdf 1054.54 2021-10-27 15:13:38 Proceeding
Informacja nt. korekty zapisów Załącznika nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 536.6 2021-10-26 10:46:59 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy usługi eksperckie.pdf pdf 735.94 2021-10-26 10:46:59 Public message
Komunikat 27.10.2021.pdf pdf 542.39 2021-10-27 15:11:53 Public message
SWZ usługi eksperckie - wer. 27.10.2021.pdf pdf 1054.54 2021-10-27 15:11:53 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 538.4 2021-11-08 13:10:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 425.06 2021-11-15 13:40:02 Public message
Odrzucenie oferty.pdf pdf 74.47 2021-11-16 15:32:09 Public message
Unieważnienie postepowania ZP.ROF.3.2021.pdf pdf 158.43 2021-11-16 15:34:58 Public message

Announcements

2021-11-16 15:34 Magdalena Ruman Przekazujemy informacje o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postep [...].pdf

2021-11-16 15:32 Magdalena Ruman Przekazujemy zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Odrzucenie oferty.pd [...].pdf

2021-11-15 13:40 Magdalena Ruman Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-09 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę 425 000,00 zł brutto, w podziale na części:
Część 1) - 127 500,00 zł brutto
Część 2) - 42 500,00 zł brutto
Część 3) - 170 000,00 zł gross
Część 4) - 85 000,00 zł brutto
2021-11-08 13:10 Magdalena Ruman Znak sprawy: ZP.ROF.3.2021
Rzeszów, dn. 08.11.2021r.


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot.: Wniosku o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 8 listopada 2021 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1:
Czy kompetencje Eksperta 2 w części 4) Usługi eksperckie – ochrona środowiska mogą być zapewnione przez dwie osoby?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, iż kompetencje Eksperta 2 w części 4) Usługi eksperckie – ochrona środowiska muszą być spełnione przez jedną osobę.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 284 ust. 4 PZP Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rof na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 09.11.2021 r. do godz. 12:00
2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert, bez udziału Wykonawców, za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 09.11.2021 r. o godz. 12:05. Do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.


Wyjaśnienia.pdf

2021-10-27 15:11 Magdalena Ruman Dot.: Informacja nt. zmian w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie ezamowienia.gov.pl

Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, działając na podstawie art. 286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że ze względu na modyfikację zapisów ogłoszenia dostępnego na stronie ezamówienia.gov.pl, które przedstawia poniżej:

Dokonano zmiany zapisów:
w pkt 7.4) po ppkt 5 wprowadza się dodatkowy zapis:
Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia o której mowa w art. 436 pkt 4b oraz art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rof na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 09.11.2021 r. do godz. 12:00
4. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert, bez udziału Wykonawców, za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 09.11.2021 r. o godz. 12:05. Do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega Termin związania ofertą i otrzymuje następujące brzmienie:
Rozdział XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.12.2021 r.

Załączniki:
SWZ usługi eksperckie – wer. 27.10.2021r.

Komunikat 27.10.2021 [...].pdf

SWZ usługi ekspercki [...].pdf

2021-10-26 10:46 Magdalena Ruman Znak sprawy: ZP.ROF.3.2021
Rzeszów, dn. 26.10.2021r.


Wykonawcy biorący udział w postępowaniuDot.: Informacja nt. korekty zapisów Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy


Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z oczywistą omyłką pisarską, informuje, że postanowił dokonać modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy w sposób przedstawiony poniżej:

W miejsce dotychczasowych zapisów

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia tj.: przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę od daty zawarcia niniejszej umowy do 30.09.2021r.

Wprowadzony zostaje zapis w następującym brzmieniu:

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia tj.: przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę od daty zawarcia niniejszej umowy do 30.09.2023r.


Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający uwzględniając zakres wprowadzonych zmian w załączeniu zamieszcza:
- Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy.

Informacja nt. korek [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 732