Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/2021 „Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z przepompowni w Szczecinie, w podziale na pakiety

Deadlines:
Published : 01-10-2021 13:11:00
Placing offers : 03-11-2021 11:45:00
Offers opening : 03-11-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_2021-OJS191-498165-pl (1).pdf pdf 214.38 2021-10-01 13:11:00 Proceeding
SWZ.zip zip 17770.08 2021-10-01 13:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 20.05 2021-11-04 13:34:44 Public message
uniewaznienie.docx docx 14.85 2021-11-29 13:50:21 Public message
wybor_najkorzystniejszej_oferty.doc doc 122 2021-12-16 12:48:01 Public message

Announcements

2021-12-16 12:48 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. 1,2,3,4,7

wybor_najkorzystniej [...].doc

2021-11-29 13:50 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 5,6,8 oraz 9.

uniewaznienie.docx

2021-11-04 13:34 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-11-03 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (netto i brutto) w podziale na części:
1 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem
o kodzie 19 08 01- skratki z oczyszczalni ścieków Pomorzany - 104 000,00 zł / 112 320,00 zł;
2 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem
o kodzie 19 08 02 - zawartość piaskowników z komunalnej ścieków Pomorzany - 189 000,00 zł / 204 120,00 zł;
3 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Pomorzany - 2 300 000,00 zł / 2 484 000,00;
4 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 01 05* - osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych, z oczyszczalni ścieków Pomorzany - 550 000,00 zł / 594 000,00 zł;
5 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem
o kodzie 06 06 99 - inne niewymienione odpady (siarka), z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje - 10 500,00 zł / 11 340,00 zł;
6 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 08 01 - skratki z oczyszczalni ścieków Zdroje; 195 000,00 zł / 210 600,00 zł;
7 - Usługa polegająca na załadunku i gospodarowanie odpadem o kodzie 19 08 02 - zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków Zdroje 392 000,00 zł / 423 360,00 zł;
8 - Usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki z przepompowni ścieków - 33 000,00 zł / 35 640,00 zł;
9 - Usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z przepompowni ścieków - 55 000,00 zł /
59 400,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1067