Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.6830.1.2021/27453 Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 21-05-2021 08:51:00
Placing offers : 26-05-2021 10:00:00
Offers opening : 26-05-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel… 757618611  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiot zamówienia1.docx docx 20.16 2021-05-21 08:51:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości Przedmiotem zamówienia został opisany w załączniku

Przedmiot zamówienia [...].docx

1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 5 miesięcy od otrzymania upoważnienia, kompletnej dokumentacji rozgraniczeniowej nieruchomości, po uprzednim przyjęciu dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącej podstawę wydania stosownego rozstrzygnięcia w formie decyzji. Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy m.in. przewidzianych w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu - Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest: 1. złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia; 2. posiadania odpowiednich zdolności zawodowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm. - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków należy wskazać w ofercie imię i nazwisko geodety skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia. (0)
6 Uprawnienia zawodowe - Wskazanie osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania nieruchomości, do realizacji zamówienia (można podać jedną lub kilka osób; liczba wskazanych osób nie ma wpływu na wybór oferty) Nr wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Zawodowe (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 315