Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/V/2021/WP Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach 3/V/2021/WP

Deadlines:
Published : 07-05-2021 23:18:00
Placing offers : 11-05-2021 12:28:12
Offers opening : 24-05-2021 10:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"Dostawa betonu asfaltowego na warstwy ścieralne i wiążące poprzez odbiór samochodami zamawiającego z wytwórni Wykonawcy - na bieżąco wg potrzeb"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3.2021 SWZ.pdf pdf 1372.9 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
08d91195-b72f-a01f-cf2d-d90001affad2.pdf pdf 102.8 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zal 1-9.popdoc.doc doc 485 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zal Nr 14.rar rar 11.39 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zal Nr 15.rar rar 300.63 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zal Nr 16.rar rar 361.18 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.26 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zał Nr 10 STWiORB.rar rar 15773.72 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiar Robót.rar rar 1734.72 2021-05-07 23:18:00 Proceeding
Zał. Nr 12 12A 12B.rar rar 47345.47 2021-05-07 23:18:00 Proceeding

Announcements

2021-05-11 12:28 Jacek Mizdalski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W związku z problemami technicznymi nie opublikowało się ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2021r. Zamawiający ponownie przesłał ogłoszenie w dniu 11.05.2021r do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na swoim profilu opublikował nowe postepowanie o udzielenie zamóweinia publicznego dla przedmiotowego remontu. Zmiany dotyczą tylko dat składania, otwarcia i związania ofertą.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 637