Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2410/9/2021 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Deadlines:
Published : 11-03-2021 10:26:00
Placing offers : 07-04-2021 10:00:00
Offers opening : 07-04-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym ,,Zagospodarowania i przebudowy istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcę odbywać się będzie za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opinia Geotechnicza Złota.pdf pdf 4588.05 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
SIWZ Złota.pdf pdf 17655.41 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
PFU Złota.pdf pdf 2831.93 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Regulamin Porządkowy PWiK.pdf pdf 216.31 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Umowa.pdf pdf 309.96 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Załącznik do PFU - rysunki techniczne.pdf pdf 4888.76 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
załącznik do PFU-zagospodarowanie terenu.pdf pdf 4574.7 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Złota Formularz Ofertowy.pdf pdf 263.92 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Załączniki nr 3-9 do SIWZ Złota.pdf pdf 423.2 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywnym.pdf pdf 45.09 2021-03-11 10:26:00 Proceeding
Umowa.docx docx 58.83 2021-03-22 08:48:06 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ Złota Formularz Ofertowy.docx docx 35.92 2021-03-22 08:48:06 Public message
Załączniki nr 3-9 do SIWZ Złota.doc doc 211 2021-03-22 08:48:06 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT07.04.21.pdf pdf 152.66 2021-04-07 11:21:23 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.pdf pdf 2635.59 2021-05-18 15:00:57 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 396.25 2021-05-18 15:02:02 Public message

Announcements

2021-05-18 15:02 Magdalena Włodarek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-18 15:00 Magdalena Włodarek Dokumentacja podstawowych czynności postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-04-07 11:21 Magdalena Włodarek Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-04-07 10:06 Magdalena Włodarek Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18.500.000,00 zł netto
2021-04-07 09:38 Magdalena Włodarek Link do otwarcia postępowania: https://youtu.be/xeyBIVeHUhg
2021-03-22 08:48 Magdalena Włodarek Dzień dobry!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z /s w Kaliszu w związku z prośbą skierowaną przez jednego z Oferentów udostępnia załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.

Umowa.docx

Załącznik nr 2 do SI [...].docx

Załączniki nr 3-9 do [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1883