Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/84/20 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii na potrzeby SPSK-2.

Deadlines:
Published : 24-12-2020 12:13:00
Placing offers : 24-02-2021 09:00:00
Offers opening : 24-02-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ espd-request.xml xml 132.69 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP.220.84.20 Zał. nr 1 Formularz cen jedn..xls xls 196.5 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP.220.84.20 Załącznik nt. grupy kapitałowejj.docx docx 15.83 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP_220_84_20 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA.rtf rtf 143.49 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP_220_84_20- Załącznik nr 5 oświadczenia z SIWZ.rtf rtf 126.04 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP_220_84_20- Zał. nr 4 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 128.16 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP_220_84_20 Załączcznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 56.63 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP_220_84_20_SIWZ leki 7 zadań.rtf rtf 6981.28 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP_220_84_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 364.16 2020-12-24 12:13:00 Proceeding
ZP.220.84.20 Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 162.1 2021-03-15 13:12:00 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 149.35 2021-01-11 13:49:57 Public message
WYJAŚNIENIE NR 2.docx docx 158.55 2021-01-28 11:57:51 Public message
ZP.220.84.20 Zał. nr 1 Formularz cen jedn.- zmodyfikowany.xls xls 198.5 2021-01-28 11:57:51 Public message
Druk SPROSTOWANIA przesłany do publikacji w dzienniku Urzędowym UE ENOTICES_nspskeli (external)-2021-013392-NF14-PL.pdf pdf 76.84 2021-01-28 11:57:51 Public message
ZP_220_84_20 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.docx docx 361.32 2021-02-02 09:45:58 Public message
ZP.220.84.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 42.05 2021-02-24 12:45:56 Public message
ZP.220.84.20 Załącznik nt. grupy kapitałowejj.docx docx 17.05 2021-02-24 12:45:56 Public message

Announcements

2021-03-15 13:12 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania- w załączeniu

ZP.220.84.20 Rozstrz [...].docx

2021-02-24 12:45 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT w dniu 24.02.2021 r. o godz. 09:30 oraz Informacje nt grypy kapitałowej

ZP.220.84.20 Inform [...].docx

ZP.220.84.20 Załączn [...].docx

2021-02-02 09:45 Wioletta Sybal Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 02.02.2021 r.

ZP_220_84_20 Sprosto [...].docx

2021-01-28 11:57 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy WYJAŚNIENIE NR 2, Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 5, Druk Sprostowania przesłany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 28.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE NR 2.doc [...].docx

ZP.220.84.20 Zał. nr [...].xls

Druk SPROSTOWANIA pr [...].pdf

2021-01-11 13:49 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1690