Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/30-62rj/20 SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO LAPAROSKOPOWEGO ORAZ ZESTAWÓW BARIATRYCZNYCH DO SG WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-12-2020 09:13:00
Placing offers : 12-01-2021 09:30:00
Offers opening : 12-01-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_251_30-62rj_20.pdf pdf 228.7 2020-12-11 09:13:00 Proceeding
siwz_251_30-62rj_20.doc doc 444.5 2020-12-11 09:13:00 Proceeding
zal_3_JEDZ_251_30-62rj_20.doc doc 171 2020-12-11 09:13:00 Proceeding
zal2_siwz_30-62rj_20.xlsx xlsx 24.07 2020-12-11 09:13:00 Proceeding
inf_o_unieważnieniu czynności_30-62rj_20.pdf pdf 447.74 2021-03-23 10:39:03 Public message
wynik_251_30-62rj_20_zad.6.doc doc 175.5 2021-04-09 13:18:14 Public message
wynik_251_30-62rj_20_zad.6.pdf pdf 981.54 2021-04-09 13:18:14 Public message
mod1_251_30-62rj_20.pdf pdf 2876.13 2021-01-04 07:46:47 Public message
zestawienie zbiorcze_251_30-62rj_20.pdf pdf 358.39 2021-01-12 10:58:33 Public message
wynik_251_30-62rj_20.pdf pdf 2601.05 2021-02-15 10:28:24 Public message

Announcements

2021-04-09 13:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zad. 6.

wynik_251_30-62rj_20 [...].doc

wynik_251_30-62rj_20 [...].pdf

2021-03-23 10:39 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty w zakresie zadania 6 w nn postępowaniu.

inf_o_unieważnieniu [...].pdf

2021-02-15 10:28 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_30-62rj_20 [...].pdf

2021-01-12 10:58 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zestawienie zbiorcze [...].pdf

2021-01-04 07:46 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.

mod1_251_30-62rj_20. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1250