Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/57/2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Biskupicka Kolektor Krępica

Deadlines:
Published : 10-11-2020 14:03:00
Placing offers : 20-11-2020 09:00:00
Offers opening : 20-11-2020 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Biskupicka_Kolektor Krępica_DN1000.pdf pdf 6132.28 2020-11-10 17:33:53 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.pdf pdf 270.87 2020-11-10 17:31:09 Proceeding
2_Biskupicka_Kolektor Krępica_DN1000 (Mapa 2018).pdf pdf 4515.41 2020-11-10 17:33:53 Proceeding
3_Al. W. Polskiego 38-40_DN150-250.pdf pdf 10077.21 2020-11-10 17:33:54 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 227.9 2020-11-10 17:33:54 Proceeding
Oświadczenie Oferenta.pdf pdf 161.31 2020-11-10 17:33:54 Proceeding
Raport renowacji kanału Kalisz 2020r. wzór.xlsx xlsx 10.93 2020-11-10 17:33:54 Proceeding
Regulamin Porządkowy PWiK.pdf pdf 216.31 2020-11-10 17:33:54 Proceeding
Umowa.pdf pdf 195.08 2020-11-10 17:33:54 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY-po modyfikacji.doc doc 66 2020-11-17 09:41:39 Public message
D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 130.24 2020-11-17 09:42:39 Public message
FORMULARZ OFERTOWY-po modyfikacji.doc doc 66 2020-11-17 09:42:39 Public message
Oświadczenie Oferenta.docx docx 26.78 2020-11-17 09:42:39 Public message
zestawienie ofert - Al. Wojska Polskiego, ul. Biskupicka Kolektor Krępica.pdf pdf 157.87 2020-11-20 11:27:40 Public message
dpc_renowacja kanału sanitarnego_Al.Wojska Polskiego_Biskupicka.pdf pdf 315.67 2020-11-26 13:42:19 Public message

Announcements

2020-11-26 13:42 Agnieszka Grzesiak Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.

dpc_renowacja kanału [...].pdf

2020-11-20 11:27 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

zestawienie ofert - [...].pdf

2020-11-20 08:45 Magdalena Włodarek Link do otwarcia:https://youtu.be/z1G4CW5jwvs
2020-11-17 09:42 Magdalena Włodarek Załączniki w formie edytowalnej

D132 Regulamin Porzą [...].docx

FORMULARZ OFERTOWY-p [...].doc

Oświadczenie Oferent [...].docx

2020-11-17 09:41 Magdalena Włodarek Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem typu CIPP – rękaw długi w n/w ulicach:
1) Al. Wojska Polskiego (nr 38 do 40)
Ø150 L=63,0m
Ø200 L=189,0m
Ø250 L=74,0m
2) ul. Biskupicka KOLEKTOR KRĘPICA,
Ø1000 L=359,00m
W związku z pojawieniem się pytań do w/w postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu odpowiada:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do realizacji zadania materiałów równoważnych w postaci rękawów z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi zapewniającymi osiągnięcie wymaganej przez Zamawiającego wytrzymałości S nie mniejszej niż 2 kN/m2.
Przedstawione w zapytaniu ofertowym wymagania techniczne: ścieralność nie wyższa niż 0,03 mm (50 lat), moduł krótkoterminowy nie mniejszy niż 16500 MPa wg PN-EN ISO 178 i współczynnik redukcji nie wyższy niż 1,28 wobec rękawa, rękaw z powłoką styrenoszczelną oraz niedopuszczenie rękawów w technologii nawojowej - spełnia obecnie wyłącznie jeden producent, przez co Wykonawcy zmuszeni są skorzystać wyłącznie z jego oferty co w bezpośredni sposób wpływa na swobodę działań Wykonawców narzucając im wyłącznie produkty jednego producenta. O ile Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób jak najbardziej odpowiadający jego potrzebom, o tyle nie powinno prowadzić to
do nieuzasadnionego zawężania kręgu Wykonawców. W efekcie Wykonawca może
skorzystać albo wyłącznie z oferty jednego producenta materiału albo zrezygnować z
udziału w postępowaniu, pomimo że na rynku są dostępne inne materiały w sposób
równoważny zapewniające wymaganą sztywność obwodową. W ten sposób cel
Zamawiającego również zostałby osiągnięty. Należy zauważyć, że w ten sposób również
oferty złożone w postępowaniu będą opiewały na kwoty wyższe niż gdyby Wykonawcy
mieli możliwość skorzystania z innych dostępnych na rynku ofert materiałów
równoważnych. W efekcie koszt przedsięwzięcia wzrośnie w sposób znaczny, co nie
znajduje żadnego uzasadnienia i jest oczywiście niecelowe zważywszy na zasadę
wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny.
Odp. Zmawiający podtrzymuje zapisy dotyczące parametrów technicznych jakimi musi charakteryzować się rękaw, który zostanie zastosowany do renowacji.

2. Ze względu na pandemię COVID-19 obecnie tryb pozyskiwania odpowiedzi z urzędów i instytucji oraz od osób prywatnych jest obecnie znacząco wydłużony i trudny do
jednoznacznego zaplanowania, co wiąże się również z koniecznością opracowania i
uzgodnienia wymaganych przez Zamawiającego Projektów Organizacji Ruchu Drogowego.
W związku z tym Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu realizacji zadania o 100%.
Odp. Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadnia określony na dzień 31.12.2020r.

3. Wykonawca wnosi o zmniejszenie ujętych w par. 13 projektu umowy kar
umownych, odpowiednio opisanych w § 13 pkt 1 a) i par. 13 pkt 1 b) do wartości 0,2% za każdy dzień opóźnienia oraz w § 13 pkt 1 c) do wartości 10%, ponieważ dotychczasowe wysokości kar ujęte w projekcie umowy są rażąco wygórowane zgodnie z art. 482 §2 k.c.
Odp. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu informuje, że nie zmniejszy wysokości kar umownych.

4. W związku z przedstawionym w pkt 11 ppkt 6 zapytania ofertowego wymogiem wykonania „minimum dwóch robót polegających na renowacji kanalizacji sanitarnej o przekroju kołowym przy zastosowaniu rękawów z włókna szklanego utwardzanych promieniami UV o długości minimum 1000 m każda i każda z tych robót obejmowała w swoim zakresie min. 300 m kanału DN1000” zwracamy się do Zamawiającego o określenie wymogów referencyjnych wobec wykonawców w sposób adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia, ponieważ obecne wymagania są rażąco wygórowane w stosunku do zakresu robót ujętego w pkt 1 zapytania ofertowego.
Odp. Wymóg posiadanej wiedzy i doświadczenia do w/w zadania pozostają bez zmian.

5. W związku z tym, że jedynym kryterium i sposobem oceny ofert jest w 100% cena, a cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie z formularza ofertowego pozycji „Stawki i narzuty: Robocizna, koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysk” jako nie mających związku z formą oceny złożonych ofert, których wartość leży w gestii Wykonawcy.
Odp. Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy, jednakże pozostawiając pozycję formularza ,,Stawki i narzuty: robocizna”. Zmodyfikowany formularz stanowi załącznik do odpowiedzi.

6. Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie wzorów formularza ofertowego i
innych koniecznych do złożenia wraz z ofertą dokumentów w wersji edytowalnej.
Odp. Zamawiający umieści wszystkie konieczne załączniki w formie edytowalnej.

FORMULARZ OFERTOWY-p [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP rękaw długi w ul. Aleja Wojska Polskiego i ul. Biskupickiej Kolektor Krępica - 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
2 ,,Kapelusz" typu B do 20cm na bezpośrednim włączeniu przykanalika w naprawianym kanale 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3608 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 31.12.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 5 lat (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 858