Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przepustnice do biogazu DN200

Deadlines:
Published : 02-11-2020 08:38:00
Placing offers : 02-11-2020 08:56:13
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o. o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222.334.500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia. Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie udzielania zamówień publicznych – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1834). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 wspomnianej ustawy.

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przepustnice do biogazu DN200 


1.       Podstawowe warunki realizacji zamówienia:

2.    Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

3.    Zamawiający dokona płatności za  dostarczony towar w mechanizmie  podzielonej płatności.

4.        Warunki dostawy: Magazyn zamawiającego zgodnie ze wskazaniem

5.         Termin dostawy: preferowany do 10 dni.

6.      Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub wysłać na nr faxu – 091-44 26 323 lub  w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego 

7.       Wykonawca nie musi użyć wskazanego formularza (oferta warunków wykonania zamówienia), ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

8.       Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty transportu). Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

9.    Wykonawca może również złożyć ofertę w euro. Platforma Open Nexus przeliczy kwotę euro po aktualnie obowiązującym kursie do porównania ofert w PLN

10.       Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91 44 26 314,

fax. 91 44 26 339; e-mail: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl   

11.   W przypadku problemów związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 - Tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

12.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z osobna na każdą pozycję.

14. Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone  z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

     

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2020-11-02 08:56 Dominik Zakrzewski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: sztuk 1 zamiast 2
brak możliwości edycji

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przepustnica do biogazu DN200 Przepustnica gazowa DN200, PN10, 8 otworów gwintowanych na śruby, typ luger zabudowa miedzykołnierzowa owiercenie zgodne z PN10 dla DN200 medium – biogaz ciśnienie max 1,6 Mpa zabezpieczenie antykorozyjne powłoka epoks. min 250μm przepustnica zamykana ręcznie wraz z rączką z możliwością blokady położenia. pozycje zamknij/otwórz bez pozycji pośrednich (bez kryzowania) 1 pc. Magazyn Elektryczny
ul. Golisza 8, Budynek C
71-682, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Karta katalogowa - Złożenie karty katalogowej z opisem i rysunkiem wykonania (0)

The number of page views: 368